• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Gdańsk, Woj. Pomorskie
 • Powierzchnia: 71.60 m 2
Wydanie nr 10/04/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

 

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku oferuje do wynajęcia pomieszczenia bufetowe wraz z wyposażeniem o łącznej pow. 71,60 m2 na parterze w budynku E, w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej dla pracowników i gości Oddziału.

Opis przedmiotu najmu:

Przedmiotem najmu są pomieszczenia bufetowe o łącznej powierzchni 71,60 m2 (kuchnia 22,60m2, sala konsumpcyjna 49,00 m2).

Pomieszczenia, będące przedmiotem wynajmu, posiadają elementy technologiczne niezbędne do prowadzenia usług gastronomicznych.

W lokalu będącym przedmiotem wynajmu zainstalowane są podliczniki wody i energii elektrycznej.

Oczekiwania wobec Najemcy:

 1. Wynajmujący oczekuje, że Najemca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu takiej działalności (bufet, stołówka studencka/pracownicza).
 2. Najemca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia/zezwolenia zgodne
  z obowiązującym prawem oraz doposaży bufet w niezbędne urządzenia
  i sprzęt gastronomiczny (meble, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenie tego typu działalności).
 3. Działalność prowadzona przez Najemcę nie będzie powodować uciążliwości dla użytkowników budynku (np. rozprzestrzenianie się po budynku zapachów, hałasu).
 4.  Przewidywane dni i godziny pracy bufetu będą dostosowane do czasu pracy Oddziału (w uzgodnieniu z władzami jednostki),
 5. Najemca zapewni bogate menu w przystępnych cenach ( min. obiady, świeże surówki, sałatki, przekąski, słodycze).
 6. Najemca zapewni kulturalną i miłą obsługę, przy czym liczba pracowników
  w bufecie powinna gwarantować płynną obsługę klientów.
 7. Najemca zapewni dostarczanie posiłków do wyznaczonych miejsc na terenie Oddziału (np. sala konferencyjna),
 8. Planowany termin uruchomienia działalności w bufecie 01.08.2017 r.

Czynsz wynajmu i inne opłaty

Najemca, prowadzący bufet, zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznie następujących kosztów, związanych z wynajmem:

1. czynsz miesięczny, wyliczony wg ustalonej z  Najemcą stawki,

2. koszty wywozu nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie najmu.

* Do czynszu za wynajem pomieszczeń, doliczone będą opłaty eksploatacyjne za centralne ogrzewanie, opłata za dostawę energii elektrycznej, opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości wg obowiązujących przepisów i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

** Opłaty eksploatacyjne Najemca wnosił będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wydział Administracji wg rzeczywistego zużycia (na podstawie wskazań podliczników),

*** Najemca zobowiązany będzie do podpisania stosownej umowy z odpowiednim podmiotem, zajmującym się utylizacją odpadów.

 

 

Wymagania dotyczące oferty:

Oferta opatrzona datą i podpisana przez osobę\osoby do tego upoważnione powinna zawierać co najmniej:

1. dane oferenta:

a) w przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę działalności (firmę), adres wykonywania działalności, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wykonywania działalności), NIP,

b) w przypadku pozostałych jednostek występujących w obrocie prawnym: nazwę (firmę), adres siedziby, NIP, KRS, REGON,

2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail),

3. Proponowany czynsz netto za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu,

4. Przykładowe trzy opisy menu wraz z podaniem propozycji cen (brutto) oraz gramatury poszczególnych dań, ogólną prezentację oferenta wraz z opisem dotychczasowej działalności oraz z ewentualnymi referencjami,

5. Przedstawienie ogólnej koncepcji funkcjonowania bufetu, krótki opis proponowanej aranżacji sali konsumpcyjnej, itp. w przypadku wątpliwości ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Najemca jest zobowiązany do sprzątania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza bufetu, kuchni i sali konsumpcyjnej - w godzinach funkcjonowania bufetu.

2. Liczba pracowników na terenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku: ok. 300 osób.

3. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w przedmiotowych pomieszczeniach po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Wydziału Administracji  tel. 607451354, e-mail: andrzej.kocieda@energa.pl.

4. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku posiada do wglądu projekt technologii baru w prezentowanej lokalizacji.

5. Wynajmujący przewiduje jako zabezpieczenie wykonania umowy kaucję. Kaucja w wysokości trzykrotnego czynszu miesięcznego (czynsz wg zaproponowanej stawki + opłata za wynajem wyposażenia) brutto jest płatna jednorazowo na konto ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku przed podpisaniem umowy wynajmu. Kaucja podlega zwrotowi w wartości nominalnej na wniosek Najemcy, po zakończeniu umowy w przypadku braku roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy.

6. Kalkulując stawkę czynszu należy uwzględnić, specyfikę funkcjonowania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku (m. in. brak przychodów ze sprzedaży dla klientów zewnętrznych. – obiekt podlegający szczególnej ochronie.

7. Podstawą oceny złożonych ofert będą:

 

-  atrakcyjność koncepcji prowadzenia bufetu – w ramach koncepcji wymagane jest złożenie przez oferentów jako integralną część oferty  trzech propozycji menu
z  podaniem cen, gramatury i opisem potraw.

 

-  wysokość zaproponowanego czynszu,

 

Po przedstawieniu ofert Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji najatrakcyjniejszych potencjalnych Najemców.

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w terminie do dnia 27.04.2017 r. do godz. 14.30 w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 parter pomieszczenie kancelarii (pok.2)

Na kopercie należy umieścić opis:

„Wydział Administracji – oferta BUFET”

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja powołana przez Wynajmującego, biorąc pod uwagę atrakcyjność oferty dla pracowników oraz zaproponowane warunki finansowe.

Umowa z Najemcą, którego oferta zostanie wybrana, podpisana zostanie umowa na okres od 01.05.2017 r. do 30.04.2020 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres, pod warunkiem pozytywnej oceny prowadzonej działalności przez klientów bufetu oraz terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy.

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Jednostką prowadzącą sprawę jest Wydział Administracji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130. tel. 607451354, e-mail: andrzej.kocieda@energa.pl

Lokalizacja