• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gryfino, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 59 150.00 zł
  • Powierzchnia: 820.00 m 2
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

SzczegółyPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 05-537 Warszawa

 Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26

 

OGŁASZA DRUGI PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Gryfinie przy ul. Mazurskiej.

 

I.          Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 53/2 obręb 0002 Gryfino, o łącznej powierzchni 0,0820 ha, położonego w Gryfinie przy ul. Mazurskiej (dawniej ul. Limanowskiego).

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym gruntów do dnia 05.12.2089 r.

1.    Działka nr 53/2 powstała w wyniku podziału nieruchomości, tj. działki nr 53 (o pow. 0,2567 ha) na dwie części: działkę nr 53/1 (o pow. 0,1746 ha) i działkę nr 53/2 (0,0820 ha).

2.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gminie Gryfino przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

3.    W księdze wieczystej nie został ujawniony podział geodezyjny dz. nr 53. Sprostowanie działu I-O (oznaczenie nieruchomości) nastąpi przy transakcji zbycia nieruchomości.

4.    Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych pomiędzy działką 53/1, a dz. 53/2 zostało ustawione we właściwe granice działek. Spółka oczekuje na zakończenie czynności geodezyjnych.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SZ1Y/0028768/9.

II.         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z dnia 25.05.2016) art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT sprzedaż podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23 %.

III.        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium.

1.    Wadium w wysokości 3 150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100)  należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie nr 38 1240 6292 1111 0010 5498 5107, w terminie do dnia 06 listopada 2018 r.

2.    W tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość- Gryfino, dz. nr 53/2 obr. 0002 Gryfino).

3.    Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.

4.    Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

5.    Brak wpłaty wadium w wyznaczonym terminie skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

7.    Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

8.    Wadium przepada na rzecz Zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.

9.    Jeżeli uczestnik przetargu ustalony, jako Nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w uzgodnionym przez strony miejscu i terminie, bądź uchyli się od niej, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przypadku, jeśli uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę nie przystąpi do zawarcia umowy w uzgodnionym przez strony miejscu i terminie, nieruchomość może zostać zbyta na rzecz uczestnika, który zaoferował drugą co do wysokości cenę, bez przeprowadzania dodatkowego postępowania przetargowego.

10.  Oferent ma prawo wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w  niniejszym ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium. 

IV.       Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 07 listopada 2018 r.o godz. 09:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, bud. I (A), I piętro, sala 107. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny. Zbywca zastrzega sobie nadto prawo do unieważnienia przetargu.

V.        Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie
od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VI.       Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia06 listopada 2018 r. do godz. 14:30 w zamkniętej kopercie z napisem Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej w Gryfinie, dz. nr 53/2 obr. 0002 Gryfino – nie otwierać do dnia 07 listopada 2018 r. do godz. 09:00” w sekretariacie/kancelarii (bud. I (A), II piętro) Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26.Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie(sekretariat/kancelaria (bud. I (A), II piętro), a nie wydania przesyłki przez Pocztę polską. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

VII.      Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

VIII.    O wynikach przetargu Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie po jego zakończeniu.

IX.       Zbywca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian lub odwołania warunków przetargu oraz zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

X.        Zbywca zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

XI.       Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu). Osoba do kontaktu: Katarzyna Pawelec-Koryńska, tel. (91) 42 47 144, e-mail: katarzyna.pawelec-korynska@psgaz.pl.

XII.      Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu. Osoba do kontaktu- Pan Andrzej Wac, tel.609 993 323, e-mail: Andrzej.Wac@psgaz.pl.

 

Załączniki:

1.     Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS).

2.     Dokumenty geodezyjne.

 

 

 

Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie

Ogłoszenie + Specyfikacja Warunków Sprzedaży


Lokalizacja