• Wydanie nr 21/08/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ząbki, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 850 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 262.00 m 2
Wydanie nr 05/12/2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02 o pow. 1 262 m2, położonej w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego Nr 35, objętej postanowieniem Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 186/17.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 850 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

(słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł)

 

Wadium: 55 000,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18.02.2019 r. (poniedziałek) O GODZ. 1200 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

 

WARUNKIEM  UCZESTNICTWA  W  PRZETARGU  JEST  WPŁACENIE  WADIUM  DO  DNIA  12.02.2019 r.  NA  KONTO  URZĘDU  MIASTA  ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

 

(liczy się data wpływu środków na konto).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15.11.2018 r.

 

I.  Opis nieruchomości

 

1.       Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227).

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego, działka ewidencyjna nr 49 z obrębu 0002, 01-02, położona w Ząbkach przy ul. J. Kochanowskiego, znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol w planie MN).

 

2.       Obciążenia i zobowiązania

            Nieruchomość przedmiotowa nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami, roszczeniami oraz hipoteką.

 

3.       Sposób zagospodarowania

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej (ul. J. Kochanowskiego), kształt regularny, prostokątny. Nieruchomość nie posiada utrudnień deniwelacyjnych.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej ul. J. Kochanowskiego:

u  energetycznej,

u  wodociągowej,

u  kanalizacyjnej,

u  gazowej,

u  telekomunikacyjnej.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są działki zagospodarowane – grunty z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz pas drogowy ul. J. Kochanowskiego.

 

II. Warunki komunikacyjne

Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 9 km. Nieruchomość jest położona przy ul. J. Kochanowskiego następnie poprzez ul. Drewnicką i ul. Wolności, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Radzymińską, drogą wojewódzką nr 629 a następnie z Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S8). W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia – Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Radzymińskiej kursują linie autobusowe nr 140, nr 190, nr 340 i nr 738 ZTM w Warszawie. Miasto Ząbki posiada lokalną komunikację linii autobusowych    Ząbki-1, Ząbki-2 i Ząbki-3.

 

III. Plany rozwoju

Miasto Ząbki jest obecnie intensywnie zagospodarowane, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe, powstały obiekty handlowo-usługowe. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne udogodnienia komunikacyjne dla mieszkańców Ząbek.

W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg miejskich. Prace zostały zrealizowane w zakresie ul. Wolności, część ul. Powstańców, ul. 11-go Listopada, ul. Lipowej, ul. Reymonta, ul. Wyzwolenia, ul. Wigury i ul. Żeromskiego.

Dla usprawnienia komunikacji w centrum miasta został wybudowany tunel pod torami kolejowymi w osi ulic Orlej i Wojska Polskiego.

 

IV. Warunki przetargu

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109-744 (22) 5109-745 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Lokalizacja