• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
  • Cena: 704 003.00 zł
  • Powierzchnia: 985.00 m 2
Wydanie nr 04/12/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

OGŁASZA DRUGIE ROKOWANIA

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1  o pow. 0,3345 ha, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

 

I.       Opis nieruchomości

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski,

ul. Broniewskiego

obręb 20

 nr 143/1 o pow. 0,3345 ha

– tereny mieszkaniowe – B

 

KW nr PT1P/00063757/6

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 położona jest przy ulicy Broniewskiego 4 w Piotrkowie Trybunalskim,
ma kształt regularny prostokątny –  o wymiarach ok. 65 na 52 m, dłuższym bokiem przylega do ul. Broniewskiego. Na działce znajduje się budynek niemieszkalny (była przychodnia lekarska), dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony: powierzchnia zabudowy – 575,38 m2, powierzchnia użytkowa – 984,50 m2, powierzchnia całkowita – 1313,74 m2, kubatura – 5351 m3. Usytuowany jest on na skarpie – widoczny spadek terenu za budynkiem od strony ul. Pawlikowskiego. Główne wejście znajduje się od strony Broniewskiego. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Wyposażona jest w następujące media: energii elektrycznej, wody zimnej z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazu. Na chwilę obecną w budynku media odłączone.

Budynek jest do remontu, posiada 5 wejść ewakuacyjnych. Część piętrowa budynku jest w bryle prostopadłościanu, od strony wschodniej i zachodniej parterowe „przybudówki” do części głównej.

Działka nie posiada wyznaczonych w terenie granic. Przyszły nabywca może na własny koszt zlecić wykonanie takich prac, celem wyznaczenia tych granic.

Brak „obowiązującego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki określa Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 roku ze zmianą przyjętą uchwałą NR XIV/297/11  z dnia 30 listopada 2011 roku, działka nr 143/1 obr. 20 znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW.

 

II.    Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 704 000,00 zł, słownie: siedemset cztery tysiące złotych 00/100.  Sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest od podatku Vat.

 

III. Ww nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

 

IV. Przetargi zostały przeprowadzone w dniach: 01.06.2016 roku, 07.09.2016 roku, 07.12.2016 roku,  07.03.2017 roku i 14.06.2017 roku. Przetargi zakończone wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargów. Rokowania zostały przeprowadzone w dniu 08.11.2017 roku – nikt nie przystąpił do rokowań.

V.    Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach

            W rokowaniach może brać udział tylko wnioskodawca, który wpłaci zaliczkę oraz zgłosi swój udział za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie do rokowańdziałka nr 143/1, Broniewskiego 4” najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.

Zgłoszenie powinno zawierać (wzór zgłoszenia – załącznik nr 1):

–   imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

–   datę sporządzenia zgłoszenia,

–   oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

–   proponowana cena i sposób jej zapłaty,

–   własnoręczny podpis,

–   kopia dowodu wpłaty zaliczki.

 

VI. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

            Rokowania na zbycie przedmiotowej nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu
23 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 10.00.

 

VII.                     Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki

            Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 36 000,00 zł, słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 do dnia 15 lutego 2018 roku z dopiskiem: „Zaliczka – działka nr 143/1, Broniewskiego 4” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

            Za datę wniesienia zaliczki uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Zaliczka – wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który rokowania wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu rokowań wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Zaliczka nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

VIII.                  Zastrzeżenia

            Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

            Osoby uczestniczące w rokowaniach zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem rokowań, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa w rokowaniach cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

            Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

            Rokowania są prowadzone w oparciu o uchwałę Nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego zmienioną Uchwałą nr 66/2015 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 maja 2015 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

            Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

            Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 16 marca
2016 roku.

            Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl. oraz zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.

            Z regulaminem rokowań, warunkami oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-78-30, a ponadto regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja