• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wisełka, Wolin, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 900 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 511.00 m 2
Wydanie nr 30/10/2018 z dnia 30 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

STAROSTA KAMIEŃSKI

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014, poz. 1490)

 

 ogłasza

 drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa  

 

I. Oznaczenie i opis przedmiotu rokowań

            Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 55/3  o powierzchni 0,4511 ha obręb Wisełka  gmina Wolin. Nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami murowanymi i 7 domkami kempingowymi.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi   księgę wieczystą Nr SZ1K/00027413/8.

Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin działka położona jest na terenie istniejącej zabudowy.   

Przetargi  na zbycie nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym:

      I przetarg – w dniu 15 stycznia 2018 roku,

      II przetarg – w dniu 17 kwietnia 2018 roku,

      III przetarg – w dniu 19 czerwca 2018 roku,

      I rokowania  w dniu 28 września 2018 roku.

 

II. Warunki rokowań


1.       Cena nieruchomości ustalona do rokowań wynosi 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) brutto,

             płatna w 3 ratach, sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Cena oferowana przez uczestnika rokowań nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

 

2. Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – Kamień Pomorski, ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I piętro)   w dniu 30 listopada 2018 roku  o  godz. 1200  

 

3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

- wpłacenie  do dnia 26 listopada 2018 roku (włącznie) zaliczki w wysokości 90.000,00 złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)  przelewem na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy  w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.  Za datę wpłaty zaliczki uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

- złożenie w sekretariacie Starostwa przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim pisemnej oferty w terminie do dnia 27 listopada 2018 roku  do godz. 1530.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „OFERTA NA ZAKUP DZIAŁKI  ZABUDOWANEJ NR 55/3 OBRĘBU WISEŁKA   - ROKOWANIA W DNIU 30 LISTOPADA 2018 ROKU”

Oferta w zamkniętej kopercie winna zawierać:-

- informację o oferencie (imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot),

-  datę   sporządzenia pisemnej oferty;

-  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

-  własnoręczny podpis;

-  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

-  kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie ofertę wraz ze wszelkimi załącznikami powinny być podpisane przez oboje małżonków.

 

 

Rokowania można przeprowadzić chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone  w ogłoszeniu o rokowaniach.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których pisemne oferty 

1. nie odpowiadają warunkom rokowań,

2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3. nie zawierają danych wymaganych w zgłoszeniu udziału w rokowaniach lub dane te są niekompletne,

4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości , co do ich treści,

5. oferowana cena jest niższa od wywoławczej.

 

OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO ROKOWAŃ WINNY PRZEDSTAWIĆ KOMISJI:

1. osoby fizyczne - oryginał dowodu stwierdzającego tożsamość, w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika;

2. małżonkowie nabywający nieruchomości do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w  rokowaniach;

W przypadku wystąpienia jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do uczestnictwa w rokowaniach i nabycia przedmiotowej nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka złożona w formie aktu notarialnego;

3.Osoby prawne i inne podmioty podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginały dokumentu tożsamości osoby/osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę; w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał właściwego pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika; Aktualny odpis z rejestru winien być wydany najpóźniej w okresie 3 miesięcy przed datą przeprowadzenia rokowań.

4.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia  na potrzeby prowadzenia działalności – aktualne zaświadczenie  o prowadzeniu działalności wydany najpóźniej w okresie 3 miesięcy przed datą przeprowadzenia rokowań, oryginał dokumentu tożsamości ;

5.Z chwilą wygrania rokowań przez Spółkę z o.o. przed podpisaniem aktu notarialnego należy dostarczyć Uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o..

 Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało unieważnieniem rokowań oraz przepadkiem zaliczki.  

 

Komisja przeprowadza część ustną rokowań  w dniu 30 listopada 2018  roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części.

Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.  W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

CENA W ROKOWANIACH:

Cena osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na zbywanej nieruchomości.

Pierwsza rata, w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a każda  następna rata  pozostałej należności  wraz z oprocentowaniem podlega zapłacie w terminie  do 31 sierpnia każdego roku,  począwszy od 2019 roku.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski.

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (kwota zostaje doliczona do I raty). Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej,  Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 

Nabywca ponosi należności publicznoprawne związane z zawarciem aktu notarialnego.

 

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, będąca cudzoziemcem  nie uzyska zezwolenia właściwego ministra na nabycie nieruchomości, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 17B w  budynku  Starostwa  Powiatowego w  Kamieniu Pomorskim  ul. Wolińska 7B lub pod nr tel. 913823 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Wszelkie koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne  np. wskazania granic działki ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Lokalizacja