• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierzgoń, Woj. Pomorskie
  • Cena: 184 800.00 zł
  • Powierzchnia: 466.60 m 2
Wydanie nr 22/11/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ECO Malbork Sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Sikorskiego 39 A ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 

 

I. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzierzgoniu przy ul. Os. Janka Krasickiego 2 objętej księgą wieczystą GD2I/00001517/6, stanowiącej działki oznaczone numerem 555/1 i 555/2 o łącznej powierzchni 0,0859 ha zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 466,60 m2.

 

Cena wywoławcza: 184 800,00 zł plus VAT

 

Zgodnie z art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu działki oznaczonej nr 555/1.

 

II. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzierzgoniu przy ul. Os. Władysława Jagiełły 8 objętej księgą wieczystą GD2I/00001517/6, stanowiącej działki oznaczone numerem 161/1, 161/2, 161/3 i 161/4 o łącznej powierzchni 0,1129 ha. Na 161/4 zlokalizowany jest budynek użytkowy (kotłownia) o powierzchni 264,29 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 3,2 m

 

            Cena wywoławcza: 117 888,00 zł plus VAT

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Ad I, i Ad II odbędzie się w dniu 14.12.2018r. w Malborku przy ul. Sikorskiego 39 A, w godzinach:

Ad I – godz. 1000

Ad II – godz. 1015       

 

Uzgodnienie terminu oględzin nieruchomości Ad I, Ad II, oraz zapytania można kierować pod nr tel. (55) 647 92 24 w godz. od 800 do 1500 oraz na adres mail ecomalbork@ecosa.pl.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. Wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto PKO BP SA 78 1020 3668 0000 5102 0307 0604 Wadium musi znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 900 z odpowiednim dopiskiem określającym nieruchomość oraz godzinę otwarcia przetargu.

  2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się i przyjął warunki przetargu, prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem R.M. z dnia 13.02.2007 r., w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji /Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz.177/ – oświadczenie o zapoznaniu się z rozporządzeniem podpisywane będzie bezpośrednio przed przystąpieniem do licytacji.

 

Postąpienie w przetargu wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.

Zastrzeżenia odbycia przetargu:

  1. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

  2. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zwrócone zostanie bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

  4. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty ceny (kwota winna znajdować się na koncie ECO Malbork Sp. z o.o.) najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, który zostanie sporządzony w terminie do 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Wydanie nieruchomości nastąpi do 30 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

Lokalizacja