• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Garlica Murowana, Zielonki, Woj. Małopolskie
  • Cena: 290 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 700.00 m 2
Wydanie nr 03/06/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Garlica Murowana k. Krakowa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana


Garlica Murowana, gm. Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie

Działka nr 207 , obręb 0007 Garlica Murowana

Powierzchnia działki 2700 m2

Księga wieczysta nr KR1P/00319811/2 Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Właściciel nieruchomości – ORLEN Paliwa Sp. z o.o.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA: 290 000,00 PLN netto

(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl


Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Garlicy Murowanej przy ul. Piaskowej. Działka nr 207 o powierzchni 2 700 m2. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1,1 km od drogi wojewódzkiej nr 794, ok. 2 km. od miejscowości Zielonki i ok. 5 km od Krakowa.

Bliskie i dalsze sąsiedztwo stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Od strony zachodniej znajduje się strumyk . Teren działki położony jest ok. pół metra poniżej poziomu drogi dojazdowej. Teren działki od drogi jest płaski dalej lekko pochylony w kierunku strumienia. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami samosiejkami na pow. ok. 60%.

Przez działkę biegnie linia energetyczna średniego napięcia.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672603.


Lokalizacja