• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
 • Cena: 900 000.00 zł
 • Powierzchnia: 258.96 m 2
Wydanie nr 26/01/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Jagodzińskiej w upadłości ogłasza I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: działki 1234/1 o pow. 1004 m2 położonej w Rzepinie, przy ul. Nadtorowej 16a, gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej 258,96 m2

 

WYCIĄ Z REGULAMINU PRZETARGU

pełen tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim pokój 114

§ 1

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 1234/1, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1S/00003406/2 oraz związane z nim prawo własności posadowionego na nim domu jednorodzinnego o powierzchni 258,96 m².

§ 2

 1. Cena wywoławcza wynosi 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4

 1. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy: ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5
 2. Termin przetargu ustala się na dzień 26.02.2018 r. godzinę 9.45.

§ 5

Warunkami uczestniczenia w przetargu są:

1)        złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem  „Przetarg – Elżbieta Jagodzińska w upadłości, sygn. akt V GUp15/16" na ręce Sędziego-komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 bl. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia22.02.2018 r. godzina 15.00 – decyduje data wpływu,

2)         wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Upadłej – Elżbiety Jagodzińskiej w upadłości prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. nr rachunku: 79 1090 1900 0000 0001 3249 5534 z dopiskiem Wadium – I Przetarg – Elżbieta Jagodzińska, najpóźniej w dniu 22.02.2018 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej. 

§ 6

 1. Oferta powinna zawierać:

1)      datę sporządzenia oferty,

2)      imię i nazwisko oferenta lub firmę, jego status prawny, adres (siedzibę) i numer telefonu,

3)      zaoferowaną cenę nabycia sformułowaną precyzyjnie (cyframi i słownie), z podaniem sposobu jej zapłaty, lub inne propozycje przetargowe; oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej,

4)      w przypadku oferentów będących przedsiębiorcą – aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wypis z KRS, wskazanie numeru NIP lub REGON,

5)      dowód wpłaty wadium,

6)      numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium,

7)      komplet oświadczeń:

a)      o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

b)      o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

c)      o zapoznaniu się z treścią operatu szacunkowego z dnia 15 września   2015 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Mirosława Arcaba i przyjęciu go bez zastrzeżeń,  

d)     o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży prawa opisanego w § 1.

 1. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną, oferta powinna zawierać dodatkowo kopie dowodu osobistego oraz oświadczenie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza dokonać nabycia z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. Jeśli rzecz będąca przedmiotem przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków, albo ewentualnie, gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków i tylko on będzie uczestniczył w postępowaniu przetargowym, do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie rzeczy będącej przedmiotem przetargu. 
 2. W przypadku oferentów będących osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność prawną oferta powinna dodatkowo zawierać  wyciąg z KRS, uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup prawa opisanego w § 1 jeżeli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym tekstem jednolitym umowy spółki podpisanym przez Zarząd lub wspólników.
 3. Jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika, oferta powinna dodatkowo zawierać pełnomocnictwo w oryginale bądź kopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie.
 4.  W przypadku podmiotów zagranicznych, które ustawa obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, oferta powinna zawierać promesę udzielenia takiego zezwolenia.
 5. Oferty nie spełniające wymagań wskazanych powyżej, jak i złożone po terminie podlegają odrzuceniu.                 

§ 9

 1. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz żądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.
 2. Rozstrzygnięcie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem.

§ 12

Syndyk ma prawo:

1)        odwołać przetarg bez podania przyczyny,

2)        nie przyjąć zaproponowanej ceny lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny,

3)        przeprowadzić dodatkowe negocjacje z możliwością końcowego licytowania ceny tylko wobec obecnych na przetargu oferentów składających oferty w kwocie nie niższej niż 90% kwoty najwyższej oferty, przy czym wysokość postąpienia wynosić będzie co najmniej 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).

 

§ 13

 1. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu 502 556 987 lub 797 215 797  lub w biurze syndyka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 21a
 2. Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowo – Układowa, ul. Chopina 52 bl. 15, telefon: 957256834, 957256834 

Lokalizacja