Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
I przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: mieszkanie
  • Lokalizacja: Barczewo (warmińsko-mazurskie)

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

ogłasza I przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż  lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej  40,3 mw budynku  położonym przy  ul. Warmińskiej nr 3 w Barczewie, wraz z udziałem  59/100  w częściach wspólnych ww. budynku   i  prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/3 o powierzchni  0,0252 ha.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2  o powierzchni użytkowej 40,30 m2   składający się z   dwóch pokoi  i kuchni. Do lokalu przynależy jedno pomieszczenie o powierzchni 15,7 m2   na poddaszu  budynku oraz wc o powierzchni 0,9 m2  znajdujące się na parterze.  Lokal położony jest na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku   mieszkalnego  z usługami na parterze, położonego przy ulicy Warmińskiej 3 w Barczewie. Budynek jest w złym stanie technicznym,  od dawna nie był remontowany. Lokal mieszkalny nr 2  jest wyposażony w  instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Instalacja jest w bardzo złym stanie technicznym.  Z nieruchomością lokalową związany jest udział wynoszący 59/100  we wspólnych  częściach  budynku i urządzeń  nie służących  wyłącznie do użytku  właścicieli  lokali   i  prawie  własności   działki gruntu Nr 162/3 o powierzchni 0,0252 ha,  na której  znajduje się  ww. budynek.  Piwnice i strych stanowią części wspólne budynku. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW Nr OL1O/00156886/5. Nieruchomość   wolna jest  od obciążeń  i zobowiązań.    

Obecnie lokal nie jest zamieszkały, jest w złym stanie technicznym i wymaga   gruntownego remontu.  Wszelkie niezbędne prace remontowe nabywca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych pozwoleń, w tym  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.                        

Budynek położony przy ul. Warmińskiej 3 w Barczewie  wpisany jest do  wykazu  obiektów zabytkowych z terenu miasta Barczewo, ujętych w gminnej ewidencji zabytków.  W związku z tym, przyszły nabywca lokalu zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  i  wszelkie inwestycje  będzie mógł  prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przeznaczenie w planie:  Zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 3 przy ulicy Warmińskiej w Barczewie działka nr Nr  162/3,  położona jest  na terenie oznaczonym symbolem A15MNU – teren istniejącej zabudowy  mieszkalnej  jednorodzinnej z usługami. Działka Nr 162/3  położona jest  w  obszarze rewitalizacyjnym.

                                                                                             

Uwagi:  Gmina Barczewo dla sprzedawanej nieruchomości lokalowej nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, w związku z tym nabywca lokalu oświadczy w umowie notarialnej, że nie będzie żądał  od  Gminy Barczewo  udostępnienia tego świadectwa.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 31.000,00 zł

w tym  cena lokalu: 21.000,00 zł

Wysokość wadium: 6.000,00 zł   

Wysokość postąpienia: O  wysokości   postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu,  z tym że postąpienie  nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

       Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.  Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości  ponosi  w całości koszty  notarialne i sądowe.

Okazanie punktów granicznych  nieruchomości  gruntowej może nastąpić na życzenie  i wyłączny koszt nabywcy. 

          

Przetarg  odbędzie  się  14 września  2017 roku  o godz. 11.00 w siedzibie  Urzędu

Miejskiego w  Barczewie, Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium  w wymienionej wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki  oraz  jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy  do 8 września 2017 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu  aktualny  wypis  z  odpowiedniego rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi  i przepada  na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia  bez usprawiedliwienia osoby ustalonej  jako nabywca  do  zawarcia umowy sprzedaży, w terminie  wyznaczonym przez  Burmistrza Barczewa.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone  nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na  3 dni przed  zawarciem umowy notarialnej.

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  i Rolnictwa pokój nr 19,   tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55. 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej  na 30 dni przed  wyznaczonym terminem przetargu tj.   od  14.08.2017   do  13.09.2017   na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Barczewie. Ogłoszenie podlega  publikacji  na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod adresem: www.barczewo.pl, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego: www.otoprzetargi.pl

Barczewo, 7  sierpnia 2017 roku.

Lokalizacja