Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: działka
 • Lokalizacja: Lamkowo (warmińsko-mazurskie)
 • Cena: 17 400.00 zł
 • Powierzchnia: 1 173.00 m²

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A 

o g ł a s z a

I przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w obrębie  ewidencyjnym Lamkowo, gmina Barczewo,  powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Działka  Nr:  371/5                                           

Powierzchnia działki: 0,1173 ha

Księga wieczysta: OL1O/00052686/4

Cena wywoławcza: 17.400,00 zł (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium: 3.400,00 zł

Wysokość  postąpienia:  O  wysokości   postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu,  z tym że postąpienie  nie  może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Prawa, roszczenia i ograniczenia  obciążające  zbywaną  nieruchomość objętą księgą wieczystą Nr OL1O/00052686/4.

1. Prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela  nieruchomości – działki Nr 371/3 objętej księgą wieczystą KW NR 52687.

2. Prawo przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela  działki Nr 371/2 objętej księgą wieczystą KW NR 52688.

 

Przeznaczenie w planie:    działka położona jest na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MNU1 - teren rozwoju wielofunkcyjnej  zabudowy związanej z istniejącymi  jednostkami  osadniczymi.

                                                                                                                                                                                   Obsługa komunikacyjna: dojazd do nieruchomości  drogą powiatową -  działka Nr 350.                                               

Wyposażenie techniczne: W zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Brak  centralnej kanalizacji sanitarnej   i gazowej. Przez  działkę  przebiega  sieć telekomunikacyjna.

 

Uwagi:  Przez działkę  Nr 371/5  przebiegają sieci  infrastruktury technicznej:

 

1.      Wodociągowa (w 160)   i  przyłącze   wodociągowe  do budynku   posadowionego  na  działce Nr 371/3.

2.      Przewody   kanalizacji   lokalnych z bezodpływowymi zbiornikami na  ścieki  (szamba),  do  których  odprowadzane  są  nieczystości płynne  z budynków   posadowionych    na działkach  Nr:  371/2 i  371/3.

Z   uwagi   na   powyższe:

1.  Jeżeli     nabywcą   wyłonionym   w    drodze   przetargu    zostanie  osoba   inna   niż   właściciel   działki 

Nr  371/3, to  wyrazi  ona  zgodę   na  to,  żeby   umową   sprzedaży   działki  Nr 371/5 zostało notarialnie ustanowione  na    niej   nieodpłatne  i   na  czas   nieoznaczony  ograniczone   prawo  rzeczowe,   którego przedmiotem będzie służebność  gruntowa  polegająca na:

- Prawie   znoszenia   istnienia   pod   powierzchnią  działki Nr 371/5   przyłącza   wodociągowego i  przewodów    kanalizacji  lokalnej   z    bezodpływowymi    zbiornikami na  ścieki,  do  których odprowadzane są  nieczystości płynne  z   budynków  posadowionych  na   działkach    Nr:  371/2 i  371/3.

- Prawie   korzystania   ze    wspomnianych   wyżej   przyłączy  i   przewodów   kanalizacji    lokalnej z  bezodpływowymi  zbiornikami  na ścieki znajdujących  się  pod   powierzchnią działki   Nr 371/5, poprzez   ich  eksploatację   zgodnie z  przeznaczeniem    oraz   swobodnym,   nieograniczonym prawem   wejścia   na   teren działki   w  zakresie   niezbędnym   do  dokonywania    konserwacji,  remontów,  modernizacji,  usuwania  awarii oraz  przebudowy  przyłączy  i  przewodów  kanalizacji lokalnej   z   bezodpływowymi   zbiornikami   na  ścieki  wraz  z   prawem   wejścia i  wjazdu na teren działki odpowiednim  sprzętem  przez  odpowiednie służby.

2.  Jeżeli nabywcą  wyłonionym   w   drodze    przetargu   zostanie   właściciel     działki  Nr 371/3 ,  to    wyrazi  on   zgodę   na    to,  żeby   umową     sprzedaży  działki   Nr  371/5   zostało  notarialnie  ustanowione  na  niej  nieodpłatne  i  na  czas   nieoznaczony  ograniczone  prawo  rzeczowe, którego  przedmiotem będzie służebność  gruntowa  polegająca  na:


-   Prawie   znoszenia   istnienia   pod    powierzchnią   działki Nr 371/5   przyłącza   wodociągowego  i  przewodów kanalizacji  lokalnej  z bezodpływowymi  zbiornikami  na   ścieki,   do których   odprowadzane   są  nieczystości  płynne  z  budynku   posadowionego   na   działce Nr   371/2.

-   Prawie   korzystania   ze  wspomnianych  wyżej  przyłączy i  przewodów   kanalizacji   lokalnej  z  bezodpływowymi  zbiornikami  na ścieki znajdujących  się  pod   powierzchnią działki   Nr 371/5, poprzez   ich  eksploatację   zgodnie   z   przeznaczeniem    oraz   swobodnym,   nieograniczonym prawem   wejścia   na   teren  działki   w  zakresie   niezbędnym   do  dokonywania   konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania  awarii oraz  przebudowy  przyłączy  i  przewodów  kanalizacji lokalnej   z  bezodpływowymi  zbiornikami  na  ścieki  wraz   z  prawem   wejścia    i   wjazdu na   teren działki   odpowiednim  sprzętem  przez  odpowiednie służby.

 

3.  Nabywca  nieruchomości   wyrazi zgodę    na  to,  żeby   umową   sprzedaży   działki  Nr 371/5 została   notarialnie ustanowiona  na    niej   nieodpłatna i nieograniczona  w czasie  służebność przesyłu na rzecz  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp. z o. o.  w  Barczewie   (REGON: 519573501,  NIP:     7393374527),  polegająca na:

 

 • Prawie do korzystania z nieruchomości  w zakresie istniejącej sieci wodociągowej (w 160).
 • Znoszenia   istnienia  posadowionych   na   nieruchomości urządzeń   istniejącej   sieci wodociągowej.
 • Prawie  do   korzystania  z  nieruchomości   w  zakresie   niezbędnym  do  dokonywania konserwacji, remontów,  modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy i   rozbudowy urządzeń  i   instalacji wodociągowych, wraz  z  prawem wejścia i wjazdu na  teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w  Barczewie   oraz   przez wszystkie podmioty i osoby, którymi  Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. 

 

  4. Nabywca nieruchomości  zobowiązuje się do  wyłączenia spod zagospodarowywania w sposób trwały terenu o szerokości 2.0 m (z każdej strony)  od osi   istniejącej infrastruktury.

 

Przetarg odbędzie  się   14  września   2017  roku, o godzinie  11.30

w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Barczewie, Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

 

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości  ponosi  w całości koszty   notarialne i sądowe.  Okazanie punktów granicznych  nieruchomości może nastąpić  na życzenie  i wyłączny koszt nabywcy.             

        W  przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie  wadium w pieniądzu  w wymienionej wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie:  Mazurski Bank Spółdzielczy  w Giżycku Oddział  w Barczewie nr:  61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

       Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.  Za zachowanie terminu wpłaty wadium  uważa się  datę wpływu środków pieniężnych  na  ww.  rachunek  bankowy  najpóźniej do  8 września  2017  roku.  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez  uczestników przetargu.

Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi  i przepada  na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia  bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca  do  zawarcia umowy sprzedaży, w terminie  wyznaczonym przez  Burmistrza Barczewa.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni roboczych od dnia  zamknięcia, odwołania  lub  unieważnienia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. Nabywca  wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed  zawarciem umowy notarialnej.

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel.  (89) 514-83-46 w.53  i  55. 

 

 

    Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej  na 30 dni przed  wyznaczonym terminem przetargu tj. od 14.09.2017  do 13.09.2017  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Barczewie  i Sołectwie Lamkowo. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem:  www.barczewo.pl   i  na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz  na stronach internetowych  Monitora Samorządowego   pod adresem:  www.otoprzetargi.pl

 

Barczewo,  7 sierpnia  2017 roku.

Lokalizacja