• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Skoki, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 23/05/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach przy ul. Topolowej

I.  Oznaczenie nieruchomości według katastru, powierzchnia, numer księgi wieczystej oraz cena.

oznaczenie działki

powierzchnia

cena wywoławcza brutto

wysokość wadium i termin wpłaty

termin przetargu

1146/12

Skoki

PO1B/00046833/2

0,1425 ha

42 750,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 09:00

1146/14

Skoki

PO1B/00046833/2

0,1188 ha

35 640,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 10:00

1146/18

Skoki

PO1B/00046833/2

0,2009 ha

60 270,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 11:00

1146/19

Skoki

PO1B/00046833/2

0,2077 ha

62 310,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 12:00

1146/22

Skoki

PO1B/00046833/2

0,2906 ha

87 180,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 13:00

1146/23

Skoki

PO1B/00046833/2

0,1637 ha

49 110,00 zł

5 000 

do 19 czerwca 2018

(wtorek)

25 czerwca 2018

(poniedziałek)

godz. 14:00

II.  Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie trapezu prostokątnego oraz wieloboku (działka nr 1146/22), położone są w miejscowości Skoki przy ul. Topolowej na terenie płaskim. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na sąsiedztwo zlewni nieczystości płynnych na przedmiotowych nieruchomościach występuje okresowa niedogodność w postaci nieprzyjemnego zapachu.

III.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. wyznacza następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości: "obszary rozwoju funkcji mieszkaniowo - usługowych z funkcją produkcyjną jako uzupełniającą".

Wymieniony kierunek zezwala na wprowadzenie następujących rodzajów zagospodarowania przestrzennego:

- wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej,

- wprowadzenie zabudowy usługowej,

- możliwość wprowadzenia nieuciążliwej działalności produkcyjnej (uciążliwość w granicach działki ewidencyjnej)

Przedmiotowe nieruchomości nie mają określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

IV. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 14:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu :

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek).

2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.

3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.

4. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

5. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

6. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

VII.     Uwagi:

1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu;

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Lokalizacja