• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rokitki, Chojnów (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów, tel. 76 8 188 502, fax 76 8 187 587

 

 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Chojnów z dnia 02.04.2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów do sprzedaży, Zarządzenia Nr 0050.55.2018 Wójta Gminy Chojnów z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów do sprzedaży, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00039781/7,

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie:

 

działka numer 1187/26 o pow. 0,0249 ha (Bi),

działka numer 1187/57 o pow. 0,0891 ha (Bi).

 

            Działka numer 1187/26 o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, położona  na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, w części na terenie płaskim, zabudowana nakładami domkiem letniskowym o pow. 42,00 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Dostęp komunikacyjny drogą gminną numer 1187/56 stanowiącą ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 881/4, będącymi własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich,   a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

 

Działka numer 1187/57 o o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie lekko pochyłym, zabudowana nakładami domkiem letniskowym o pow. 28,00 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Dostęp komunikacyjny drogą gminną numer 1187/56 stanowiącą ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 881/4, będącymi własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

 

Działki numer 1187/26, 1187/57 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVI/288/2002 z dnia 30 września 2002 r., oznaczone są symbolem  OW – teren ośrodka wypoczynkowego.

Dla terenu oznaczonego symbolem OW plan ustala:

1. Teren istniejącego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego.

2. Dopuszcza się modernizację, przebudowę i budowę nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. Wysokość zabudowy nie może przekroczyć jednej kondygnacji.

4. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, handlu i gastronomii.

5. Dopuszcza się dokonywanie podziałów terenu na działki rekreacyjno-wypoczynkowe pod warunkiem zapewnienia ogólnej dostępności terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

6. Ogrodzenia wydzielonych działek winny być o charakterze ażurowym i nie mogą przekraczać wysokości 0,8 m.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Ceny wywoławcze nieruchomości do przetargu wynoszą:

 

Działka numer 1187/26: cena gruntu – 14.710,00 złotych (czternaście tysięcy siedemset dziesięć 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 92.500,00 złotych (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych).

Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki nie będący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (domku letniskowego) tj. 92.500,00 złotych (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Działka numer 1187/57: cena gruntu – 46.100,00 złotych (czterdzieści sześć tysięcy sto 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 60.000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki nie będący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (domku letniskowego) tj. 60.000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej  w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

Wylicytowane ceny sprzedaży płatne są jednorazowo na konto Gminy Chojnów.

 

Wadium dla działki numer 1187/26 określono na kwotę 1.480,00 złotych (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych).

 

Wadium dla działki numer 1187/57 określono na kwotę 4.700,00 złotych (cztery tysiące siedemset 00/100 złotych).

 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów   oraz rokowań na zbycie oraz jego akceptacją.

 

            Wadium należy wpłacić na konto Gminy Chojnów numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19 z odpowiednim wyprzedzeniem     tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 12 listopada 2018 r. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu, wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie  na poczet ceny nieruchomości, zwrócone zaś pozostałym uczestnikom niezwłocznie po zamknięciu przetargu tj. nie później niż przed upływem 3 dni. Wpłacenie wadium oznacza, że osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i rzeczywisty przedmiotowych  nieruchomości.

 

Postąpienie zostanie ustalone zgodnie § 14 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w dniu przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2018 r., w sali posiedzeń nr 102 w Urzędzie Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1:

- o godz. 10.30: działka numer 1187/26,

- o godz. 11.00: działka numer 1187/57.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

-     podpisania w dniu przetargu protokołu, stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

-     wpłacenia ceny nabycia nieruchomości najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Chojnowie: numer 43 8644 0000 0000 1384 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19,

-     poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości,

-     oraz opłaty sądowej związanej z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, od przystąpienia bez usprawiedliwienia,  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu powoduje, iż organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

 

Lokalizacja