Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
I  ustny przetarg  ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Lamkowo (warmińsko-mazurskie)
  • Cena: 2 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 000.00 m²

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

ogłasza  I  ustny przetarg  ograniczony

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Lamkowo,  gmina Barczewo.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer działki:  368        

Powierzchnia działki: 0,0100 ha                                                  

Numer księgi wieczystej: OL1O/00143261/4
Cena wywoławcza:  2.000,00 zł (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium:  400,00 zł    

Postąpienie:  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej   niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przeznaczenie w planie:  działka położona jest na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, działka położona jest  na obszarze oznaczonym symbolem MNU1 -teren rozwoju wielofunkcyjnej  zabudowy związanej z istniejącymi  jednostkami  osadniczymi.                                                                                                                                                           Wyposażenie techniczne:  w zasięgu działki  teren jest uzbrojony w  sieć  wodociągową i energii elektrycznej.  Przez  działkę  przebiega sieć telekomunikacyjna. Obsługa komunikacyjna: dojazd do działki z powiatowej drogi asfaltowej (działka Nr 350).

Ze względu na małą powierzchnię i kształt  działki, który jest regularny ale bardzo  wydłużony, działka  nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej i jest zbywana  w celu poprawienia warunków zagospodarowania  jednej z działek  przyległych.

Przetarg  ogranicza się  do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami  lub użytkownikami wieczystymi  działek graniczących  z będącą  przedmiotem przetargu działką  Nr 368.

 

Przetarg odbędzie  się  14 września  2017 roku   w siedzibie Urzędu  

Miejskiego  w  Barczewie,  Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

Otwarcie przetargu  o godzinie 10.45.

 

Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:                          

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu  w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej   do 6 września  2017 roku  w pokoju nr 19  tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności/użytkowania wieczystego gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu  (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie  kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski   nie zmienił się od dnia zawarcia umowy).
  2. Dokonanie wpłaty wadium  w wymienionej  wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS  w Giżycku O/Barczewo:   61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

Wpłata   wadium   powinna  uwzględniać  informację o  numerze  działki   oraz  jej położeniu.          

Za   zachowanie  terminu wpłaty wadium  uważa  się  datę  wpływu  środków pieniężnych   na  w/w rachunek  bankowy do 8 września 2017  roku.

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed  otwarciem przetargu.  Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygra  zalicza się   na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy  w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia   do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym  w zawiadomieniu,  które organizator przetargu jest  obowiązany przesłać  nabywcy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone,   nie później niż przed upływem 3 dni roboczych   od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu.

 W przypadku zamiaru   nabycia    nieruchomości   w   ramach  wspólności   ustawowej  małżeńskiej,  wadium   winno być wpłacone przez oboje małżonków.  

 

Do  przetargu  winni   przystąpić  oboje  małżonkowie  chyba,  że zostanie  przedłożona  przez  uczestnika  przetargu  zgoda  na  nabycie  nieruchomości  wyrażona  przez  drugiego  współmałżonka  przed notariuszem  lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  tut. Urzędu.                           

Nabywca  wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości,  w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy sprzedaży. 

Zastrzega się  prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami  i Rolnictwa pokój nr 19, tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55. 

Niniejsze   ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  co  najmniej  na 30 dni  przed  wyznaczonym terminem  przetargu   tj.  od  14.08.2017  do  13.09.2017  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Barczewie  i  w  Sołectwie  Lamkowo.  Ogłoszenie  podlega  publikacji   na  stronach   internetowych   Urzędu   pod  adresem:   www.barczewo.pl  i  na  stronach  internetowych  Biuletynu  Informacji   Publicznej Urzędu pod adresem:  www.barczewo.bip.net.pl  oraz  na stronach internetowych  Monitora Samorządowego   pod  adresem:  www.otoprzetargi.pl

Barczewo,  7 sierpnia  2017  roku.

Lokalizacja