• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Pisz, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 342 085.20 zł
  • Powierzchnia: 9 768.00 m 2
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn

 

 

 

OGŁOSZENIE

 II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 

 

prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 116/4 o powierzchni 0,9768 ha położonego w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 4 wraz z prawem własności budynku i urządzeń

 

I.             Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn.

II.            Termin przetargu: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. godzina 10:05.

III.           Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony

IV.          Nazwa i siedziba Zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

V.            Przedmiotem przetargu jest:

a)     prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 116/4 o powierzchni 0,9768  ha;

b)    prawo własności budynku magazynowego o pow. użytkowej 53,34 m2

c)     prawo własności pozostałych urządzeń i budowli: droga, oświetlenie, ogrodzenie.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OL1P/00026880/4.

Zgodnie z treścią decyzji G.II.7224-3-9/21/93/94 z dnia 16.12.1994 r. brak jest informacji o celu oddania działki gruntu nr  116/2 ( po podziale dz. nr:  116/3 i 116/4) w użytkowanie wieczyste.

Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o jej potencjalnych zanieczyszczeniach została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

VI.          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 342.085,20 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 20/100).

Wg. stanu na dzień publikacji ogłoszenia transakcja sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

VII.         Wadium w wysokości 17.105 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięć złotych 00/100), należy wpłacić na konto: Banku PeKaO SA: 97 1240 6292 1111 0010 7091 6101
w terminie do dnia 24.10.2018 r. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

VIII.        Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 4 oznaczonego jako działka nr 116/4 wraz z prawem własności budynku i urządzeń nie otwierać do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10:05” w sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

IX.          Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

X.            O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.

XI.          Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.

XII.         Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę wadium.

XIII.        W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.

XIV.       Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

XV.         Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.

XVI.       Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olszynie, ul. Lubelska 42A, Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. nr 119 oraz na stronie internetowej Spółki http://www.psgaz.pl/ zakładka Dla Kontrahenta/ Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

XVII.      Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie Oddziału ul. Lubelska 42A w Olsztynie – Dział Nieruchomości i Transportu pok. nr 119 lub pod numerem tel. 89 538 3125. Z wynikami badań sozologicznych działki sąsiadującej można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska pod nr tel. 23 673 06 34. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu.

XVIII.     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Kowalczyk
Lokalizacja