• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Chojnów, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wójt Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów, tel. 76 8 188 502, fax 76 8 187 587

 

 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami      (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), §3, §6 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań   na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Chojnów z dnia 05.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojnów do sprzedaży,

 

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w granicach działki numer 6/5 o pow. 0,2412 ha (Br-RIVa), w obrębie Czernikowice, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00043156/8.

 

1. Opis nieruchomości: działka numer 6/5 położona w Czernikowicach, gmina Chojnów, w odległości ok. 7 km od Chojnowa. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym numer 20 oraz budynkiem gospodarczym. Dostęp komunikacyjny bezpośredni drogą gminną numer 210/2. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową i kanalizacyjną. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny numer 6 położony na I piętrze budynku mieszkalno-gospodarczego numer 20. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,12 m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze (komórka) numer 5 o powierzchni użytkowej 16,80 m2, położone w budynku gospodarczym, wolnostojącym, parterowym. Z lokalem związany jest udział 131/1000 części w nieruchomości wspólnej oraz gruncie. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00043161/6.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnów przyjętym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr XXVI.157.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. - przedmiotowa nieruchomość określona jest jako ZW – tereny zainwestowania wiejskiego.

 

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 

4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości - lokalu mieszkalnego numer 6 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 7.600,00 złotych (siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych).

 

Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie           art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

 

Wylicytowana cena sprzedaży płatna jest jednorazowo na konto Gminy Chojnów.

 

Wadium dla lokalu mieszkalnego numer 6 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku określono na kwotę 760,00 złotych (siedemset sześćdziesiąt 00/100 złotych).

 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie oraz jego akceptacją.

 

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Chojnów numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 12 kwietnia 2018 r. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu, wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie  na poczet ceny nieruchomości, zwrócone zaś pozostałym uczestnikom niezwłocznie po zamknięciu przetargu tj. nie później niż przed upływem 3 dni. Wpłacenie wadium oznacza, że osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i rzeczywisty przedmiotowych  nieruchomości.

 

Postąpienie zostanie ustalone zgodnie § 14 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w dniu przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r., o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 102  w Urzędzie Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1.

 

W przetargu mogą brać udział współwłaściciele nieruchomości zabudowanej numer 20, położonej w granicach działki numer 6/5 o pow. 0,2412 ha, położonej w obrębie Czernikowice, gmina Chojnów.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. przez zainteresowanego przetargiem, w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, pok. 103 (sekretariat), dowodów potwierdzających spełnienie n/w kryterium:

- dokument potwierdzający prawo własności udziału w nieruchomości numer 6/5, położonej w obrębie Czernikowice (aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z księgi wieczystej),

- potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopia),

- Komisja Przetargowa po weryfikacji złożonych dokumentów, ustali kandydatów spełniających warunki dopuszczające do udziału w przetargu ograniczonym.

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, w dniu 16 kwietnia 2018 r.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: złożenie przed przetargiem pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, z przedmiotem przetargu oraz przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i warunków sprzedaży określonych w ogłoszeniu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:

-     podpisania w dniu przetargu protokółu, stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,

-     wpłacenia ceny nabycia nieruchomości najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Chojnowie: numer 43 8644 0000 0000 1384 2000 0020 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19,

-     poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości,

-     oraz opłaty sądowej związanej z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

 

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, od przystąpienia bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu powoduje, iż organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Lokalizacja