• Wydanie nr 16/10/2018 z dnia 16 października 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nieszawa, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 21 500.00 zł
  • Powierzchnia: 587.00 m 2
Wydanie nr 07/12/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Nieszawa

ogłasza

 

I. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Nieszawa przy ulicy Rybaki.

 

Lp

Położenie i opis nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr działki
i obręb

Nr KW

Powierzch­nia działki w ha

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena
Wywoławcza

+ 23 %

podatek VAT

Wadium

1.

nieruchomość gruntowa , położona jest w pośredniej części miasta przy ul. Rybaki w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły.

dz. 712

obręb Nieszawa

24301

0,0587 ha

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nieszawa działka znajduje się na obszarze aktywizacji działań pozarolniczych.

Działka obecnie nieużytkowana

 

21.500,00 zł

+ obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT

2.000,00 zł

 

Obciążenia nieruchomości – brak.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.01.2018r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie przy ul. 3-go Maja 2, sala posiedzeń, I piętro.

 

II.     Cel przetargu

Ustalenie nabywcy nieruchomości, oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

 
III.    Warunki przetargu

Przetarg na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

1. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy  Urzędu Miasta w Nieszawie Nr 07 9550 0003 2008 0091 4336 0006 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek, z dopiskiem „Wadium działka nr geod. ……..”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Wadium powinno zostać ujawnione na ww. koncie najpóźniej do dnia 27 grudnia 2017 roku do godz. 11.00.

2.   Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem, regulaminem i przedmiotem przetargu.

III. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Nieszawa przypadającego w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Burmistrz Miasta Nieszawa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nieszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.

Lokalizacja