• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 17 680.00 zł
  • Powierzchnia: 136.00 m 2
Wydanie nr 11/10/2017 z dnia 11 października 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Politechnika Wrocławska

ogłasza III przetarg nieograniczony pisemny na najem

lokalu położonego na parterze wielolokalowego budynku przy Placu Grunwaldzkim 19 we Wrocławiu

 

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu o powierzchni 136 m2, położonego na parterze wielolokalowego budynku mieszkalno-usługowego we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 19, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1K/00128637/7.

Lokal posiada bezpośrednie wejście z chodnika na salę obsługi przez wiatrołap. Brak dojazdu od strony zaplecza. Lokal składa się z wiatrołapu, sali obsługi, pomieszczenia biurowego, pomieszczeń zaplecza technicznego, pomieszczenia socjalnego z wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i wody z sieci miejskiej, telefoniczną. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Teren objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia przyjętym Uchwałą L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 roku (BU RMW z 31 maja 2010r. Nr 5, poz. 116).

 

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 130 zł/m2 tj. 17.680 zł netto. Do oferowanej ceny doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %. Oprócz czynszu, najemca ponosić będzie koszty opłat eksploatacyjnych (m.in.: woda i kanalizacja, energia cieplna, wywóz nieczystości).

Proponowany okres najmu – czas nieokreślony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia. Najem z wyłączeniem działalności uciążliwych m.in. działalności gastronomicznej, rozrywkowej, sprzedaży art. spożywczych i alkoholowych. Zabezpieczenie: kaucja pieniężna w wysokości 3-krotności miesięcznej stawki czynszu brutto za m2.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na najem/dzierżawę udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-najem-dzierzawa.

 

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach (opisanych tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 26 października 2017 r. do godziny 11.00.

Oferta powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)       aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę :

a)     dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)     dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;

c)     inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)       datę sporządzenia oferty,

4)       deklarację, co do rodzaju planowanej działalności w danej nieruchomości,

5)       oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

6)       oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

8)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

9)       oferowaną cenę stawki czynszu netto za m2,

10)    dowód wpłacenia wadium.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 137 we Wrocławiu, w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 12.00. W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów złożyło równorzędne oferty z najwyższą stawką czynszu netto za m2, komisja zarządza przetarg ograniczony ustny. Termin przetargu ograniczonego ustnego może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w którym odbywa się część jawna, dlatego winny uczestniczyć w niej osoby umocowane przez oferentów do uczestniczenia w przetargu ustnym.

 

Wadium w wysokości 5.000,00 zł z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – III przetarg na najem lokalu położonego przy Placu Grunwaldzkim 19 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Bank Zachodni WBK S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy najmu w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

 

Projekt umowy najmu dostępny jest w Dziale Administracyjno-Gospodarczym (bud. A-5, ul. Smoluchowskiego 19 we Wrocławiu, pok. 401, tel. 71 320 37 84 , e-mail: agnieszka.wolna@pwr.edu.pl). Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Iwona Fengler (tel. 71 320 36 60, e-mail: iwona.fengler@pwr.edu.pl).

 

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Lokalizacja