• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czerwieńczyce, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 12/04/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o przetargu


Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Czerwieńczycach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 180/19 z dnia 12.04.2019 r.

Położenie nieruchomości: Czerwieńczyce

Numer działki: 12/4 AM-1

Powierzchnia ogólna nieruchomości: 0,1489 ha

Numer księgi wieczystej, obciążenia: SW1K/00100785/6 bez obciążeń

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 11/9 (RV-0,0393 ha, PsV-0,1096 ha) o powierzchni 0,1489 ha, Obręb 0004 Czerwieńczyce. Kształt działki regularny, działka usytuowana na terenie z niewielkim nachyleniem.

Działka porośnięta trawą, zadrzewiona (drzewa owocowe) bez walorów użytkowych, częściowo ogrodzona ogrodzeniem z metalowej siatki.

Cena nieruchomości nie uwzględnia ogrodzenia z siatki, w związku z czym osoba, która poczyniła starania związane z posadowieniem ogrodzenia będzie zobowiązana do jego usunięcia, do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w przypadku, gdy nie będzie nabywcą działki nr 11/9 w Czerwieńczycach.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka leży na terenie oznaczonym jako CZ.3.MU – teren z przewagą zabudowy mieszkaniowej i usług.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Cena wywoławcza nieruchomości: 34.000,00 zł zwolnienie z podatku VAT na pdst. art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 6.800,00 zł płatne do dnia 20.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15 o godzinie 12.00

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czerwieńczyce, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 15, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja