• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 26/06/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 9, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem działki 8/19 obszaru 0,1683 ha, położonej w Redzie, przy ul. Chopina w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

- przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych  
przepisów,

- są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie  w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 06 sierpnia 2013r.

 

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Pucka 9 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

 

Data startu publikacji: 26.06.2013 r.

Lokalizacja