• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łapy, Woj. Podlaskie
  • Cena: 800 000.00 zł
  • Powierzchnia: 16 106.00 m 2
Wydanie nr 03/06/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Łapy, ul. Południowa

Nieruchomość gruntowa o charakterze przemysłowym


Łapy ul. Południowa, pow. białostocki,

woj. podlaskie.

Działki nr ewid. 276/6, 276/12.

Łączna powierzchnia 16 106 m2.

KW nr BI1B/00086983/8, BI1B/00078181/7 Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Właściciel Nieruchomości – Skarb Państwa, Użytkownik Wieczysty – ORLEN Paliwa

Sp. z o.o.

W Księgach Wieczystych jako właściciel nieruchomości ujawniony „ORLEN GAZ” sp. z o.o. którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa sp. z o.o.. Odpowiedni wniosek o aktualizację Ksiąg Wieczystych został złożony.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA: 800 000,00 PLN netto

(słownie: osiemset tysięcy złotych netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl


Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowią geodezyjnie wyodrębnione działki: działka nr ewid. 276/6 o pow. 0,1011 ha oraz działka nr ewid. 276/12 o pow. 1,5095 ha, jednostka ewidencyjna Łapy, obręb 2 Łapy II. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,6106 ha. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym ORLEN Paliwa sp. z o.o. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr BI1B/00086983/8 i BI1B/00078181/7.

Teren nieruchomości bezpośrednio graniczy z terenami kolejowymi, terenami zabudowanymi o funkcji mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, terenami zabudowanymi o funkcji usługowo-handlowej, magazynowej i składowej oraz terenami niezabudowanymi. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 3 km.


Działka nr ewid 276/6 stanowi drogę dojazdową wewnętrzną . Na działce nr 276/12 funkcjonowała Rozlewnia Gazu Płynnego ORLEN Gaz Sp z o.o. Obiekty technologiczne zostały zdemontowane w 2011 r. Pozostały tylko niewielkie fragmenty budowli tj. ściana oporowa zbiorników gazu, fragment rurociągu technologicznego, estakada stalowa oraz kontener administracyjny. Ponadto na nieruchomości znajduje się tor bocznicowy o długości 98 m i drogi wewnętrzne z kostki betonowej. Teren nieruchomości jest ogrodzony i uzbrojony w instalację wod.-kan. i elektryczną.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości


ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672603.


Lokalizacja