• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Białołęka, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 327 860.00 zł
  • Powierzchnia: 55.60 m 2
Wydanie nr 29/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Andrzeja Kreczmana ,osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ( sygn. akt X GUp 201/18 ) ogłasza  przetarg na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  nr 1  o powierzchni  55,60 m2  usytuowanego w budynku  wielorodzinnym  położonym w Warszawie przy ul. Myśliborskiej  26A  wraz z udziałem w nieruchomości  wspólnej , dla której   Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00441087/4, oraz  udziałem w wysokości 653/286529 w  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej działkę  nr 151/54 położonej w Warszawie  przy ul. Myśliborskiej , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa  w Warszawie , IX Wydział  Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW WA3M/00434118/9 za cenę nie niższą niż  327 860,00 ( trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt)  zł  brutto.

 

Wadium w wysokości  33.000,00 (trzydzieści trzy tysiące )  zł należy wpłacić  na rachunek bankowy  podany w warunkach przetargu.

 

Zainteresowani  powinni składać oferty w nieprzekraczalnym  terminie do 18.01.2019r. osobiście  w gmachu Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100 A  lub przesłać na adres tegoż sądu  listami poleconymi ( decyduje data wpływu do sądu).

 

 Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 24.01.2019r.  w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  ul. Czerniakowska 100 A w sali nr 14, o godz. 9.40.

 

Operat szacunkowy oraz regulamin przetargu  są udostępnione do wglądu  w aktach sprawy    X GUp 201/18   w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy , X Wydział Gospodarczy , a także u syndyka , po uprzednim umówieniu  się  tel. 601 294 585 ,e-mail: biurosyndyka @wp.pl .

 

Lokalizacja