• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
  • Cena: 105 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 441.00 m 2
Wydanie nr 13/02/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

 

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piotrkowskiego, położona w Czarnocinie,

gmina Czarnocin, przeznaczona do sprzedaży

ADRES NIERUCHOMOŚCI

Czarnocin, gmina Czarnocin

 

NAZWA OBRĘBU

Czarnocin

 

NUMER DZIAŁKI WG. KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

1799/10 o pow. 0,2441 ha – grunty rolne zabudowane –

Br–RIVa 0,1435 ha, Br–RIVb 0,1006 ha

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG. KW

PT1P/00051075/4

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 położona jest przy ulicy Poniatowskiego, ma kształt litery „L”. Działka porośnięta jest drzewami brzozy i klonu oraz zielenią urządzoną w tym m.in. trawnikiem i kilkunastoma drzewami ozdobnymi. Pozostała część działki utwardzona jest żużlem i użytkowana jako parking. Na przedmiotowej działce gruntu znajdują się podziemne elementy sieci kanalizacyjnej. Nieruchomość w zasięgu sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.

Działka zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków nie posiada wyznaczonych w terenie granic. Przyszły nabywca może
na własny koszt zlecić wykonanie takich prac, celem wyznaczenia tych granic.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Brak „obowiązującego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki określa Studium uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czarnocin zatwierdzonego uchwałą Nr IX/49/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 listopada 2011 roku, działka nr 1799/10 obr. Czarnocin znajduje się
w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz częściowo na terenach rozwojowych aktywności gospodarczej. Nieruchomość objęta została Decyzją o warunkach zabudowy znak: 6730.39.2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku, w której ustala się sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie budynku usługowego wraz  z urządzeniami budowlanymi i budową parkingu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1799/10 obręb Czarnocin, gm. Czarnocin.

FORMA ZBYCIA

Przetarg ustny nieograniczony

 

Ww nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17.01.2018r.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1799/10 o pow. 0,2441 ha wynosi brutto - 105.000,00 zł słownie: sto pięć tysięcy złotych.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

 

Wadium dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1799/10 o pow. 0,2441 ha wynosi 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 22 marca 2018 roku z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka 1799/10” na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące
w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą
z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego zmienionej uchwałą nr 66/2015 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 maja 2015 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął w dniu 23 listopada 2017 roku.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 i 107, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-78-30, 044/ 732-78-36 a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja