• Wydanie nr 22/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Władysławowo, Elbląg (Gmina), Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 14 027 000.00 zł
  • Powierzchnia: 31 238.00 m 2
Wydanie nr 22/10/2018 z dnia 22 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WARUNKI  PRZETARGU - WŁADYSŁAWOWO

 

                Warunki przetargu dotyczące sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego położonej we Władysławowie 40 za Elblągiem ( w rozumieniu art. 55’K.C.) w skład którego wchodzą następujące składniki majątkowe z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie, wierzytelności, dokumentacji księgowej upadłego w skład którego wchodzą :

 

1/ Nieruchomości w postaci :

a/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 238-BUD, stanowiącej działkę nr 22 o powierzchni 402 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej  nr EL1E/00064152/9

b/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami nr 235-BUD, 236-BUD, 237-BUD, 239-BUD, 240-BUD, stanowiącej działkę nr 417 o powierzchni 2500 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00002426/9 i  prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji salonu samochodowego stanowiącej działkę nr 421 o powierzchni 1600 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00002426/9;

d/prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 418/1 o powierzchni 151 m2 , nr 418/2 o powierzchni 107 m2, nr 418/3 o powierzchni 309 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej  nr EL1E/00056650/1

e/ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 395 o powierzchni 3268 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00048056/8;

f/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 420 o powierzchni 2636 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/0002399/0;

g/  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 427 o powierzchni 877 m2 i nr 428 o powierzchni 483 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00045173/3;

h/  prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 430 o powierzchni 83 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00073397/4;

i/  prawa własności   nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 393 o powierzchni 192 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00059692/8;

j/   prawa własności     nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 429/2 o powierzchni 428m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00073398/1 ;

k/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 445/2 o powierzchni 2.203 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr  EL1E/00057675/9 ;

l/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 144/2 o powierzchni 7062 mzapisanej w Księdze Wieczystej Nr EL1E/00071006/3 położonej w Elblągu przy ulicy Żuławskiej;

ł/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 142/4 o powierzchni 4972 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej  nr EL1E/00094448/0 położonej w Elblągu przy ulicy Żuławskiej ;

m/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 143/4 o powierzchni 3.965 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej  nr EL1E/0009447/3 położonych w Elblągu przy ulicy Żuławskiej

na kwotę łączną 13.139.681 zł (trzynaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych)

szczegółowo opisane w zaktualizowanym opisie i oszacowaniu z grudnia 2017roku sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółkę cywilną w Bielsko-Białej (k. 1004-1200)

2/ Rzeczy ruchome- w postaci środków trwałych

na kwotę łączną 887.493 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote) szczegółowo opisane w zaktualizowanym opisie i oszacowaniu z grudnia 2017roku sporządzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HOLOX Spółkę cywilną w Bielsko-Białej (k.  968-1003)

 

1.      Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż 100 % wartości oszacowania  tj. za cenę nie niższą niż  14.027.000,00 zł.  (słownie: czternaście  milionów dwadzieścia siedem tysięcy  złotych )

 

2.      Oferty nabycia podpisane (zgodnie z KRS) należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją na kopercie  „Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłej położona we Władyslawowie” na adres: Sąd Rejonowy, Wydział  V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Naprawcza, 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 21, w terminie do  23 listopada 2018 r.(wraz z dowodem wpłaty wadium; przy ofertach nadanych pocztą decyduje data  faktycznego wpływu do Sądu); Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy upadłego „AUTO  POSTEK Sp. z o.o. Sp. K.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Władysławowie 40. 82-310 Elbląg”   numer  41 1090 2617 0000 0001 3480 6633  najpóźniej do 23 listopada 2018  roku wadium w wysokości 10 (dziesięciu) % ceny wywoławczej określonej w punkcie 1 warunków przetargu,  to jest w kwocie 1.129.700  zł. (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych) oraz dołączyć dowód wpłaty do składanej oferty;

 

 

3.2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 29 listopada 2018 roku o
         godz. 10:00 w Sali 219, w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 8-12;

3.      Nabywcą w postępowaniu upadłościowym nie może być:

a)       syndyk i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim z stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca.

b)       sędzia komisarz i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim z stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca.

c)       reprezentanci i przedstawiciele upadłego

4.      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub nie dokonania
wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn, w takim wypadku wpłacone wadium
zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie 7 dni od dnia odwołania przetargu;

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU DOSTĘPNE W KANCELARII SYNDYKA

82-300 ELBLĄG UL. WIEŻOWA 14/1; email: kancelaria.syndyk.elblag@gmail.com

 

Lokalizacja