• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bliżyn, Woj. Świętokrzyskie
  • Cena: 1 350 000.00 zł
  • Powierzchnia: 11 100.00 m 2
Wydanie nr 26/10/2018 z dnia 26 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Widełce

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000126258

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

1.       Oznaczenie i opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bliżynie przy ul. Kościuszki 12 a, Nieruchomość stanowią działki nr ewid. 89 i 90, obręb 0020  Wojtyniów o łącznej powierzchni 1,1100 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią obiekty i infrastruktura stacji paliw.

2.       Miejsce przetargu: pisemne oferty należy kierować na adres:

 

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock

z dopiskiem „Przetarg – Bliżyn”

 

3.       Termin składania ofert: 31.10.2018 r., godz. 15:00 - decyduje termin wpłynięcia oferty.

4.       Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 30.11.2018 r.

O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi bez udziału Oferentów.

5.       Cena wywoławcza nieruchomości: 1 350 000,00 zł, (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT; Do ceny doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.

Oferent będzie związany złożoną ofertą w terminie 90 dni od powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

 

Warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki: www.orlenpaliwa.com.pl

 

Organizator zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że przetarg może zostać przez organizatora unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 605 672603.

Lokalizacja