• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Malbork, Woj. Pomorskie
  • Cena: 1 285 000.00 zł
  • Powierzchnia: 122 081.00 m 2
Wydanie nr 04/12/2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA

 

Likwidator spółki BURGHOTEL sp. z. o. o. z siedzibą w Malborku ogłasza na dzień 27.12.2017 roku nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność spółki.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego składa się z działki nr 3/1 o powierzchni 12.2081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1M/00038266/6. Nieruchomość znajduje się w południowo-zachodniej części gminy Malbork w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, województwo pomorskie. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej i znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 55 łączącej miejscowości Malbork i Sztum.

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowo-turystycznego w gminie Malbork, obręb Nowa Wieś, miejscowość Wielbark zatwierdzonym przez Radę Gminy Malbork, Uchwałą nr XXI/124/2000 z dnia 30.12.2000 r., zgodnie z którym działka nr 3/1 znajduje się w strefie z wielofunkcyjnym przeznaczaniem terenu tj. w części T-3 – tereny leśne, T-8 zieleń urządzona, T-16 tereny hotelowe, T-20 parkingi.

Dla nieruchomości będących tematem przetargu została sporządzona koncepcja programowo przestrzenna.

 

Warunki przystąpienia do przetargu

 

1. Cena wywoławcza nieruchomości (działka nr 3/1) wynosi:

dz. 3/1 o pow. 122.081 m21.285.000,00 zł netto plus podatek VAT 23%,

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej netto. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.12.2017 roku na konto spółki 79 2030 0045 1110 0000 0150 9070. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek spółki.

3. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami przetargu określonymi w Regulaminie Przetargu oraz je akceptuje.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu ziemi przez cudzoziemców(tj. Dz.U. z 2014r.poz.1380)

5. Oferta musi zawierać :- imię i nazwisko oraz adres oferenta, potwierdzoną kopię dowodu osobistego lub nazwę (firmy) oferenta będącego osoba prawną – dokument stwierdzający status prawny oferenta w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert, - kopię dowodu wpłaty wadium, - oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności, - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz określenie numeru działki, której dotyczy oferta.

6. Oferty nie spełniające wymogów pkt. 5 nie będą rozpatrywane.

7. Osoby fizyczne, biorące udział w przetargu, muszą legitymować się dowodem osobistym, a osoby prawne muszą być reprezentowane przez upełnomocnionych przedstawicieli, uprawnionych do skutecznego zaciągania zobowiązań w imieniu reprezentowanej osoby prawnej.

8. Oferty w języku polskim muszą być złożone w zaklejonych kopertach z wyraźnym oznaczeniem oferenta z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość BURGHOTEL, nr działki 3/1”

9. Oferty należy składać osobiście w siedzibie spółki w Malborku, przy ulicy 17 Marca 22 lok.1 w terminie do dnia 22.12.2017 roku,  do godziny 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z likwidatorem  lub pisemnie na adres: Burghotel Sp. z o.o. w likwidacji 82-200 Malbork,   ul.17 Marca 22 lok.1 do dnia 22.12.2017 roku, a za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty.

10. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 27.12.2017r. o godzinie 12.30 w siedzibie Spółki w Malborku, przy ulicy 17 Marca 22 lok.1.

11. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeśli nikt nie złoży oferty co najmniej równej cenie wywoławczej.

12. Do zawarcia umowy zostanie zaproszony oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

13. W przypadku, gdy będzie złożona więcej niż 1 oferta z tą samą najwyższą ceną, oferenci którzy złożyli te oferty z najwyższą ceną zostaną powiadomieni o dodatkowym terminie licytacji.

14. Wybrany oferent obowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie (nie dłuższym niż 15 dni od dnia wybrania oferenta) i miejscu, pod rygorem przepadku wadium.

15. Cena nabycia powinna być zapłacona najpóźniej bezpośrednio przed zawarciem umowy, a wadium zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu.

16. Zwrot wadium wpłaconego przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane, nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy zbycia prawa własności lub unieważnieniu przetargu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert lub odwołania lub unieważnienia przetargu.

17. Likwidator Spółki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

18. Nieruchomość można obejrzeć oraz uzyskać wgląd w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z likwidatorem spółki w Malborku.

19. Kontakt do Likwidatora Spółki: Piotr Kuchciński tel. 509 903 650.

Lokalizacja