• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 2 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 770.00 m 2
Wydanie nr 12/04/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Politechnika Wrocławska

ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Na Grobli we Wrocławiu

 

Przedmiot przetargu stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 5/4 o łącznej powierzchni 4.770 m2 (AM-4, obręb 0022-Południe), położonej we Wrocławiu przy ul. Na Grobli, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1K/00293277/2. Działka znajduje się w pasie pomiędzy zabudową usytuowaną przy ul. Na Grobli 34-36 a nabrzeżem rzeki Odry, bezpośrednio nad małą zatoką rzeki, w kompleksie terenów sportowych. Sąsiaduje również z budynkiem dawnego klubu wioślarskiego oraz terenem hotelu. Obiekt częściowo jest ogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz nieregularnie zadrzewiony. Działka prawnie posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, przejazd działką oznaczoną geodezyjnie numerem 10. Nieruchomość znajduje się w kompleksie terenów uzbrojonych w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i ciepłowniczą. W przypadku zabudowy, konieczność zaprojektowania i wybudowania przyłączy.

 

Właścicielem działki jest Skarb Państwa – Prezydent Wrocławia, zaś użytkownikiem wieczystym do dnia 15.10.2102 roku Politechnika Wrocławska. Roczna opłata z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 6.337 zł.

 

Przed podziałem dokonanym w dniu 1.08.2006 r., działka nr 5/4 była częścią składową działki nr 5, która została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/2650/412/Wm, jako dawny klub wioślarski wraz z przyległym terenem.

 

W Księdze Wieczystej wpisana jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na posadowieniu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/1 sieci ciepłowniczej, przyłącza ciepłowniczego i dwóch komór ciepłowniczych oraz korzystania i eksploatacji tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przeprowadzenia prac związanych z ich eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją, rozbudową i usuwaniem awarii.

 

Nieruchomość położona jest w kompleksie terenów, dla których nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak, leży na obszarze objętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zatwierdzonym Uchwałą Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 roku. Zgodnie z ustaleniami wyżej powołanego studium, przedmiotowa działka leży w jednostce urbanistycznej C1 Na Grobli.

 

W ewidencji gruntów, działka oznaczona jest jako Bi-inne tereny zabudowane (1.529 m2) oraz Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (3.241 m2). Celem oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest prowadzenie działalności sportowo-turystycznej (sposób korzystania – pod obiekty sportu wyspecjalizowanego, zespoły kortów i boisk, sportowe obiekty kubaturowe oraz baseny wraz z infrastrukturą techniczną).

 

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł netto (VAT „zw”).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz. Dokumentacja terenowo-prawna oraz korespondencja związana z nieruchomością, znajdująca się w posiadaniu Działu Ewidencji Nieruchomości Politechniki Wrocławskiej, udostępniana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej numerem i tytułem przetargu oraz imieniem i nazwiskiem bądź nazwą, adresem korespondencyjnym oraz telefonem kontaktowym oferenta, w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do 29 maja 2018 r. do godziny 11.00.

 

Oferta powinna zawierać:

1)        imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium, o którym mowa w § 13,

2)        aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składającej ofertę :

a)        dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)        dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy;

c)         inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)        promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)        dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla  nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)        datę sporządzenia oferty,

6)        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)        oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

9)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)      oferowaną cenę netto,

11)      dowód wpłacenia wadium.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 137 we Wrocławiu, w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12.00. W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów złożyło równorzędne oferty z najwyższą kwotą, przewodniczący komisji zarządza przetarg ograniczony ustny. Za oferty równorzędne uznaje się oferty w przedziale 10.000 zł. Termin przetargu ograniczonego ustnego może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w którym odbywa się część jawna, dlatego winny uczestniczyć w niej osoby umocowane przez oferentów do uczestniczenia w przetargu ustnym.

 

Wadium w wysokości 125.000 zł, z zaznaczeniem celu wpłaty - „Wadium – I przetarg na sprzedaż nieruchomości Politechniki Wrocławskiej położonej przy ul. Na Grobli we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Bank Zachodni WBK S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Iwona Fengler (tel. 71 320 44 14, e-mail: iwona.fengler@pwr.edu.pl).

 

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Lokalizacja