• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wróblewo, Wołów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 34 450.00 zł
  • Powierzchnia: 1 993.00 m 2
Wydanie nr 08/12/2017 z dnia 08 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

o g ł o s z e n i e

 

Zgodnie z art. 39 ust.2  i art. 40  ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014 poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wróblewie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 27.06.2017 r.

II przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 12.09.2017 r.

III przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 30.11.2017 r.

 

Wróblewo

Działka niezabudowana nr 73/3 Am 1 o pow. 0,1993 ha, Księga Wieczysta nr WR1L/00029289/9  wraz z  udziałem 1/2 części w  działce nr 73/5  Am 1 o pow. 0,0305 ha, Księga Wieczysta  nr WR1L/00045943/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona symbolem: MNR/6 - przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ewidencji gruntów figurują następujące użytki i klasy bonitacyjne:  ŁIV - łąki trwałe.

Działki częściowo zakrzaczone i zadrzewione. Ewentualną  wycinkę  istniejącego  drzewostanu i  krzewów należy uzgodnić z Gminą Wołów.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena  wywoławcza – 34.450,00 zł + 23 % VAT

            Wadium – 3.500,00 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 30.01.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 24.01.2018r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Przed przystąpieniem do przetargu oferenci zobowiązani są przedłożyć dowód tożsamości. W przypadku, gdy oferenta reprezentuje ustanowiony pełnomocnik, zobowiązany jest on złożyć przed przystąpieniem do przetargu dokument pełnomocnictwa.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.  71 319 13 24.

Lokalizacja