• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Brzeg, Woj. Opolskie
 • Cena: 215 916.00 zł
 • Powierzchnia: 2 300.00 m 2
Wydanie nr 15/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

ul. Armii Krajowe 2, 45-071 Opole

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ogłasza przetarg  nieograniczony pisemny (wybór ofert) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00025898/4, obejmującej działkę nr 13/1, obręb 1103 Południe, karta mapy 2, o powierzchni 2.300,00 m2 własności Skarbu Państwa, położonej w Brzegu przy ulicy Chocimskiej 2, powiat brzeski, woj. opolskie.

Nieruchomość jest niezabudowana. Dział III i IV KW wolny od wpisów. Przeznaczenie w MPZP: działka położona w obszarze terenu elementarnego D6MN, funkcja podstawowa – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i zielenią MN w obrębie planowanego zainwestowania, IV strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Na zbywanej nieruchomości w przeszłości prowadzona była działalność klasycznej gazowni,  której skutkiem są zanieczyszczenia środowiska, potwierdzone badaniami sozologicznymi przeprowadzonymi w 2015r.

 

Cena wywoławcza netto 215 916 zł

(słownie złotych: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100)

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej, tj 10.795,80 zł

(słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100)

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%

 

 

Warunki przetargu:

1. Przetarg przeprowadzony zostanie na postawie „Regulaminu nabywania i zbywania nieruchomości w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do 28.12.2017r. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku. Wadium w pieniądzach winno być wniesione przelewem na rachunek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole prowadzonym w Banku PEKAO S.A. nr. 50 1240 6292 1111 0010 7091 6462  za termin zapłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na ww. konto.

3. Oferty pisemne powinny zawierać:

 • dane Oferenta – firmę i siedzibę lub imię i nazwisko (osoba fizyczna), dokładny adres, NIP (firma), nr dowodu osobistego;
 • w przypadku osoby fizycznej, gdy Oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku zgodę małżonka Oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości;
 • w przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego Oferenta lub kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta;
 • w przypadku pełnomocnika reprezentującego Oferenta pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa;
 • oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta;
 • potwierdzenie wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie określonym przez zbywcę, albo jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej;
 • numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
 • oferowaną cenę netto;
 • datę sporządzenia oferty z podpisem Oferenta
 • jeżeli Oferentem jest osobą prawną: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich  6 miesięcy), w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty. Oferent winien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność. W przypadku złożenie kopii dokumentów – powinny one być zaparafowane przez Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji za zgodność z oryginałem;

 • pisemne zobowiązanie Oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych nabycia nieruchomości;
 • jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo);
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;
 • oświadczenie Oferenta, że znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości, w szczególności fakt, że była prowadzona na niej działalność polegająca na klasycznej produkcji gazu, która spowodowała zanieczyszczenia oraz, że nieruchomość nie została poddana remediacji;
 • oświadczenie nabywcy, że zapoznał się z wynikami badań sozologicznych i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;
 • oświadczenie Oferenta, że świadomy jest faktu, iż stan rzeczywisty zanieczyszczeń może okazać się inny niż wynikający z przedstawionych przez Spółkę badań sozologicznych i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń (istnieje możliwość wglądu do badań sozologicznych w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole,  w Biurze Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania).
 • oświadczenie Oferenta, że świadomy jest faktu, że pomimo wykonania remediacji na nieruchomości mogą wystąpić zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych,
 • oświadczenie Oferenta, o treści że w świetle obowiązujących przepisów zakres zanieczyszczeń może być inny : „Kupującemu znany jest dokładnie stan nieruchomości, a w szczególności możliwość istnienia na analizowanych terenie zanieczyszczeń oraz, że wyniki przedstawione w ocenie stanu środowiska gruntowo-wodnego terenu byłej gazowni klasycznej w miejscowości Brzeg zostały opracowane w oparciu o nieobowiązujące w tym zakresie przepisy tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.Nr 165, poz. 1359 z póź.zm), i że w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r w sprawie prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016r, poz.1395) istnieje możliwość zwiększenia zakresu stwierdzonych zanieczyszczeń.
 • oświadczenie Oferenta, iż w pełni akceptuje stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadczenie, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie
 • oświadczenie Oferenta, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia niniejszej umowy, w szczególności koszty ewentualnej remediacji,
 • jeżeli oferentem nie jest osoba fizyczna oświadczenie o treści: „W zakresie dozwolonym przez prawo Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać Nabywcy względem sprzedawcy, Spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o w Warszawie, w tym z  rękojmi z tytułu wad i przyjmuje wyłączną odpowiedzialność  za ewentualne zobowiązania w zakresie remediacji nieruchomości, niezależnie od tego, czy są opisane w raporcie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz, że zrzeka się wszystkich roszczeń wobec spółki pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości oraz, że nie będzie żądał od PSG sp. z o.o. przeprowadzenia  dodatkowych badań stanu zanieczyszczenia nieruchomości’.

W umowie sprzedaży zawarte zostaną odpowiednio wyżej wymienione zapisy i informacje w zakresie zanieczyszczenia nieruchomości;

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych poniższej treści :

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zostałem(am) poinformowany(a), że dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie w terminie gwarantującym dostarczenie jej do siedziby do dnia 29.12.2017 do godziny 9.00 na adres Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole albo składać osobiście pod adresem jw. do godziny 09.00. Koperta winna  zawierać adnotacje „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Brzegu, przy  ul. Chocimskiej 2  – nie otwierać”. Oferta jest wiążąca w okresie 45 dni od daty przetargu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 29.12 2017 o godzinie 10.00 w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu przy ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.

6. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywca poinformuje oferentów pisemnie o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

7. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

8. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Jeżeli wadium złożone przez Nabywcę było w inne formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

9. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

10. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie lub nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

11. Zbywca zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

12. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym Oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

 • Zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez zbywcę;
 • Pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych nabycia nieruchomości;
 • Wpłaty na rachunek bankowy zbywcy różnicy pomiędzy zarachowanym na poczet  ceny nabycia wadium a ceną nabycia, przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli oferent nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawo nabycia.

14. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia przed podpisaniem umowy sprzedaży, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabycia przedmiotu przetargu.

15. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z.o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2 45-071 Opole i pod numerami telefonów 77 44 35 129, 77 44 35 116. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Gazowni w Brzegu pod numerem telefonu 77 45 67 480.

16. Dane osobowe Oferentów będą przetwarzane przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu. Oferenci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

17. Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka Nieruchomości i Majątek na sprzedaż, Oddział Opole.

 

Lokalizacja