• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 16/03/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie  o  przetargu

 

Na podstawie art. 37 ust. 4 i art. 38 , art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. ), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLVI/422/2018  z dnia 29.01.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata części działki nr 1898/3 obręb Kietrz, położonej w obrębie ulicy Fabrycznej w Kietrzu oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 17.A.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze przetargu gruntu o pow. 0,0036 ha z części działki nr 1898/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,  Burmistrz  Kietrza :

 

o g ł a s z a   p i e r w s z y   p u b l i c z n y   p r z e t a r g   u s t n y   

n i e o g r a n i c z o n y

 

na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat gruntu o pow. 0,0018 ha z n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w  planie zagospodarowania  przestrz. m.  Kietrz

Cel
dzierżawy

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1m2

działka nr 1898/3  o pow. 0,1512 ha

   KW  Nr OP1G/00037646/5

Kietrz,

obręb ul. Fabrycznej i Krasińskiego

 

 

Grunt niezabudowany oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp. Teren zagospodarowany jest  w części w formie zieleni nieurządzonej, porośnięty pojedynczymi drzewami.

Dostęp do drogi publicznej ulicy Krasińskiego pozostaje utrudniony.

Dojazd do drogi publicznej ulicy Fabrycznej za pośrednictwem działki 2437/10 k.m.14 Kietrz, stanowiącej własność Gminy Kietrz, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

Przedmiotem wydzierżawienia jest część działki o powierzchni 0,0018 ha,
tj. 3m szerokości x 6m długości
(oznaczonej nr 2 na załączniku mapowym dołączonym do Regulaminu Przetargu)

 

 

Przeznaczenie podstawowe:

- 59 MNUu - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane),                   – 12 MWU –tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej,

- SOKB – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

Przeznaczenie uzupełniające: m.in. zabudowa towarzysząca – garaże, budynki gospodarcze. 

Wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na posadowienie  garażu konstrukcji stalowej dla samochodu osobowego - nietrwale związanego z gruntem.

 

 

 

5(pięć) lat

2,00 zł/mnetto

plus podatek vat według obowiązującej stawki

 

 

Zobowiązania dzierżawcy:

Dzierżawca przed rozpoczęciem inwestycji zobowiązany będzie własnym staraniem do zawarcia stosownej umowy z osobą prawną władającą działką nr 2437/10, określającej warunki korzystania i odpłatności z dojazdu przez działkę nr 2437/10. 

 

Opłaty:

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznego czynszu, płatnego do dnia 20 każdego miesiąca w wysokości ustalonej w przetargu, powiększonego o obowiązujący podatek VAT. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Obciążenia nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

 

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00  w  sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.

 

Wadium do udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości  200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej przelew na konto bankowe w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2018 roku  znajdowało się  na koncie Gminy Kietrz nr  33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.

Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu oraz projektem umowy dzierżawy podlega przedłożeniu przez uczestnika przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu winni posiadać przy sobie dowody tożsamości.

Wpłacone wadium:

- zostanie zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

- ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnictwo w przetargu:

Osoby występujące w imieniu innej osoby, winne posiadać pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialne pełnomocnictwo.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy.

 

 

Wysokość postąpienia:

 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Dodatkowych informacji, udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu /pokój nr 9/, w dniach pracy Urzędu. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny, może odwołać ogłoszony przetarg.

 

 

Kietrz, dn.15.03.2018r.

Lokalizacja