• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Hel, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 10/04/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43;
e-mail: nieruchomosci@rewita.pl; www.rewita.pl, na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SP. Z O.O.” (dalej Zasady).

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NA CZAS OKREŚLONY OD 15.06.2018 r. DO 17.09.2018 r.

 

nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Steyera 3, w miejscowości Hel, obrębie 0001 Hel, powiat pucki, województwo pomorskie, obejmujące działki o nr ewid:

- 139 i 140 (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  GD2W/00031470/5),

- 138/43  (dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr  GD2W/00057134/6),

o łącznej powierzchni 2,0051 ha, wraz z wyposażeniem.

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku.

 

I. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS

Nieruchomość jest położona w miejscowości Hel przy ul. Steyera 3, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na obrzeżach miasta w jego północno-wschodniej części, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

W najbliższym otoczeniu:

-        od strony południowej – zabudowa garażowa,

-        od strony zachodniej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

-        od strony północnej i wschodniej – nieruchomości gruntowe niezabudowane, zadrzewione.

Nieruchomość usytuowana w północnej części terenów zabudowy miejskiej w odległości ok.:

-        10 min od centrum,

-        15 min. od Zatoki Puckiej,

-        25 min. od Morza Bałtyckiego.

 

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Działka o nr ewid. 139  zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami:

-     domek wykorzystywanym jako portiernia o powierzchni użytkowej 10 m²,

-     węzeł sanitarny z kotłownią o powierzchni użytkowej 179 m².

Działka o nr ewid. 140 jest niezabudowana, natomiast działka o nr ewid. 138/43 stanowi drogę dojazdową do drogi publicznej tj. ul. Steyera.

 

Nieruchomość jest wyposażona w instalacje wodną, kanalizację sanitarną oraz elektryczną, które są w złym stanie technicznym (brak obowiązujących umów na dostawę mediów). Teren ogrodzony siatką stalową. Szczegóły dotyczące możliwości podłączenia się do sieci miejskiej oraz operatora energii elektrycznej należy ustalić podczas oględzin z Kierownikiem Działu Technicznego, Oddziału Rewita Jurata, Panem Romanem Rosinke, tel.: 512-804-668.

Informujemy, że zabudowa objęta jest ubezpieczeniem mienia od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych.

 

II.  INFORMACJE O SKŁADANIU ZGŁOSZEŃ: 

 

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości za cały okres trwania umowy wynosi 16.500,00 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Do uzyskanej w przetargu ceny czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.

Wylicytowana łączna wartość świadczenia zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby miesięcy, na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy.

 

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Wysokość postąpienia wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100). Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego licytanta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez licytanta wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2018 r. w pieniądzu na konto AMW REWITA Sp. z o.o. prowadzone przez bank Pekao S.A. nr rachunku 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg - dzierżawa w Helu przy ul. Steyera 3”.

Decyduje data wpływu wadium na konto Spółki.

 

DATA I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Celem zgłoszenia do udziału w licytacji należy stawić się osobiście przed komisją przetargową w siedzibie Spółki AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w dniu 25.04.2018 r. w godzinach od 9:00 do 11:00.

 

 

DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO – LICYTACJI

Licytacja odbędzie się w dniu 25.04.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

Należy złożyć i przedstawić następujące dokumenty:

1)        oświadczenie osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zasad,

2)        dokumenty potwierdzające zdolność finansową Licytanta do wykonania umowy na oddanie składnika aktywów trwałych do odpłatnego korzystania w szczególności:

a)        zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek – ZUS, nie starsze niż 30 dni,

b)        zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – US, nie starsze niż 30 dni,

c)        sprawozdanie finansowe za rok poprzedni lub dokument określający wysokość przychodów i kosztów za rok poprzedni,

3)        odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej zgłoszenie,

4)        pisemną zgodę małżonka licytanta na złożenie zgłoszenia oraz zawarcie umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość. W przypadku wydzierżawienia nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

5)        w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,

6)        oświadczenie o akceptacji treści projektu umowy.

 

 

WIZJA LOKALNA

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 11.04.2018 r. do 24.04.2018 r.,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Romanem Rosinke Kierownikiem Działu Technicznego, Oddziału Rewita Jurata, tel.: 512-804-668.

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Okres obowiązywania

Umowa zostanie zawarta na czas określony, liczony od dnia 15.06.2018 r. do dnia 17.09.2018 r.

 

Czynsz dzierżawny i inne opłaty

1)      Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu z góry w okresach miesięcznych czynsz dzierżawny w wysokości netto: ………………. PLN (słownie: …………….. złotych …/100), tj.: wartość brutto: …………. PLN (słownie: …………….. złotych …/100.

2)      Czynsz dzierżawny za niepełne miesiące dzierżawy liczony będzie proporcjonalnie do liczby dni, przez które Dzierżawca korzysta z Przedmiotu dzierżawy, przy czym do wyliczenia przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.

3)      Czynsz dzierżawny będzie płatny przez Dzierżawcę w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego i doręczonej na adres Dzierżawcy wskazany w komparycji Umowy.

4)      Oprócz wskazanego w ust. 1 powyżej czynszu dzierżawnego, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem Przedmiotu dzierżawy i prowadzeniem na nim działalności, a w szczególności:

a)      opłat eksploatacyjnych (w tym opłat stałych) za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych oraz odprowadzanie nieczystości płynnych – płatnych
na podstawie faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego i rozliczenia zużycia wynikającego z odczytów liczników itp. – stany liczników ww. mediów zostaną spisane w protokole zdawczo – odbiorczym w dniu przekazania Przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy;

b)      innych opłat związanych z prowadzeniem działalności przez Dzierżawcę, w tym opłaty abonamentowej za radioodbiorniki oraz telewizory używane w Przedmiocie dzierżawy oraz kosztów okresowych kontroli stanu technicznego Przedmiotu dzierżawy;

c)      do złożenia w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy w urzędzie właściwej gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przedłożenia kopii deklaracji wraz z potwierdzeniem jej złożenia we właściwym urzędzie Wydzierżawiającemu.

5)      Za opóźnienie w terminie zapłaty czynszu dzierżawnego oraz innych opłat, o których mowa powyżej, Dzierżawca zobowiązany jest bez wezwania samodzielnie naliczyć i zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, przy czym Strony przyjmują, że rok kalendarzowy ma 365 dni.

6)      Dzierżawca ponosi wszelkie opłaty lokalne, za wyjątkiem należności z tytułu podatków
od nieruchomości.

 

Zabezpieczenia

1)      Wpłacone przez Dzierżawcę wadium, tj. 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100), zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2)      Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Dzierżawcy nominalnie, w terminie 30 dni od dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiającemu oraz rozliczeniu lub potrąceniu wszystkich opłat i innych należności Wydzierżawiającego wynikających z Umowy.

3)      Kaucja gwarancyjna nie jest oprocentowana. W przypadku skorzystania z kaucji gwarancyjnej w trakcie obowiązywania Umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia wartości kaucji gwarancyjnej.

4)      Do dnia złożenia przez Dzierżawcę zabezpieczeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wydzierżawiający może powstrzymać się od wydania Przedmiotu dzierżawy, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od powyższego, Dzierżawca jest obowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w § 7. Umowy od dnia określonego w § 9. Umowy, jako pierwszy dzień obowiązywania Umowy.

 

Rozwiązywalność

1)      Wydzierżawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:

a)      korzystania przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem;

b)      poddzierżawienie, wynajęcie lub oddanie osobie trzeciej do nieodpłatnego korzystania całości lub części Przedmiotu dzierżawy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wydzierżawiającego;

c)      zalegania przez Dzierżawcę z zapłatą czynszu za pełny jeden okres płatności;

d)      niezłożenia zabezpieczeń określonych w § 8. Umowy;

e)      nieuzupełnienia kaucji gwarancyjnej zgodnie z § 8. Umowy;

f)       naruszenia przez Dzierżawcę któregokolwiek postanowienia Umowy;

g)      wydania nakazu zajęcia majątku Dzierżawcy;

h)      zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Dzierżawca ma możliwość realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Dzierżawcy.

  1. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 lit a-f)) powyżej Wydzierżawiający uprzednio wezwie Dzierżawcę odpowiednio do zapłaty należnego czynszu, złożenia zabezpieczenia lub zaprzestania naruszeń i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, zaś w przypadku określonym w ust. 1 lit. g-h)), Wydzierżawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  2. Dzierżawca zrzeka się w tym zakresie wszelkich roszczeń, w tym w szczególności związanych z przedterminowym zakończeniem obowiązywania Umowy.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści

„ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.” dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej https://www.rewita.pl/nieruchomosci/

Informujemy również, iż:

1) nieruchomość, nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich,

2) w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie toczy się postępowanie sądowe ani egzekucyjne, mogące ograniczać używanie nieruchomości przez Dzierżawcę,

3) do niniejszego postępowania nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa § 3 ust. 2 pkt. 2 „ZASAD ODDAWANIA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH AMW REWITA SPÓŁKA Z O.O.”

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Informacja z rejestru gruntów

 

Informacja z rejestru gruntów

 

Ogłoszenie

 

Projekt umowy

 

Wzór oświadczenia

Lokalizacja