• Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Jasło (Gmina), Woj. Podkarpackie
  • Cena: 43 050.00 zł
  • Powierzchnia: 571.00 m 2
Wydanie nr 13/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WG.6840.10.2019 Jasło, dnia 13.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb nr 14 - Niegłowice, obejmującej działkę ewid. nr 678, o pow. 0,0571 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00066313/9

Działka jest położona przy drodze gminnej (ul. Gajowa), w sąsiedztwie działek zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki płaski o kształcie regularnym. Przez działkę przebiega gazociąg, na działkach sąsiednich sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Nad działką przebiega linia telekomunikacyjna. Do działki nie ma istniejącego zjazdu z drogi gminnej. Na obszarze brak jest MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła nieruchomość położona jest w terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z garażem.

Cena wywoławcza wynosi 43 050,00 zł
(35 000,00 zł + 23% VAT)

Wadium wynosi 4 305,00 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZ. 1000 
W SALI NR 304 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 12 września 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 Bank Spółdzielczy
w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013)4486340, (013)4486328. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Lokalizacja