• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tuszyn, Woj. Łódzkie
  • Cena: 25 200.00 zł
  • Powierzchnia: 19.60 m 2
Wydanie nr 12/10/2018 z dnia 12 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie

o  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 1 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej

 

Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Tuszynie przy ulicy Szpitalnej 1wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym 1960/105770.

 

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na parterze  budynku mieszkalnego. Składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow.19,60 m2.

 

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną .

 

 

Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się opisany lokal położony jest na działce nr 12/24 obręb 16 o pow. 0,6406 ha. Działka ta stanowi własność Gminy Tuszyn co wynika z księgi wieczystej PT1P/00108602/3.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r. o godz.10 30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4.

 

Cena wywoławcza wynosi : 25.200 zł.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  /Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze  zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej                w Tuszynie

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej / netto / lokalu do dnia 12 listopada 2018r. /włącznie/, płatne  gotówką  w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie ( w godz.730-1400), lub na konto Bank PEKAO S.A. I o/Tuszyn 07124034511111000030316261, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia 12 listopada 2018r.

 

Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz  Miasta  Tuszyna  może  odwołać  przetarg   jedynie  z  ważnych  powodów   o czym niezwłocznie poda  informację do publicznej wiadomości.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta w Tuszynie, pok.6, tel./42/ 232-13-83 w.29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu                  mieszkalnego nr 8 położonego w Tuszynie przy ulicy Szpitalnej 1 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej

 

1.Przedmiotem  przetargu jest sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego   w Tuszynie przy Szpitalnej 1 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej wynoszącym  1960/105770

Lokal mieszkalny nr 8 położony jest na parterze budynku.

Składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. użytkowej 19,60 m2.

 

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną.

 

Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się opisany lokal położony jest na działce nr 12/24 obręb 16 o pow. 0,6406 ha. Działka ta stanowi własność Gminy Tuszyn co wynika z księgi wieczystej PT1P/00108602/3

 

2.Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r.,o godz. 10 30 , w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  w Tuszynie.

 

3.W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości 20% ceny  wywoławczej /netto/ lokalu do  dnia 12 listopada  2018r. /włącznie/, płatne gotówką w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie, lub na konto Bank PEKAO S.A. I o/Tuszyn 07124034511111000030316261, w przypadku wpłaty wadium przelewem kwota winna wpłynąć na rachunek urzędu do dnia   12 listopada 2018r.

 

Cena wywoławcza wynosi : 25.200

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  /Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze  zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

 

4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

5.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 252 zł.

 

6.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu, jeżeli posiadają zgodę na nabycie nieruchomości, stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

7.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

8.Przetarg jest ukończony po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

 

9.Gmina Tuszyn w terminie najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu jest zobowiązana  do zawiadomienia tej osoby o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

 

10.Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana do wpłaty całej ceny sprzedaży nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Na poczet ceny sprzedaży zaliczane jest wpłacone wadium.

 

11.Uchylenie się nabywcy od zawarcia umowy powoduje odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

12.Wadium wpłacone  przez pozostałych uczestników  przetargu podlega niezwłocznie zwrotowi jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :

-odwołania przetargu,

-zamknięcia przetargu,

-unieważnienia przetargu,

-zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14.Burmistrz Miasta Tuszyna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów o czym niezwłocznie poda informację do publicznej wiadomości.

 

15.Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 

16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

 

17.Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Tuszyna, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

 

Lokalizacja