• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rzewnowo, Kamień Pomorski, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 11 000.00 zł
  • Powierzchnia: 82.22 m 2
Wydanie nr 04/01/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 

 

STAROSTA KAMIEŃSKI 

            działając na  podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014, poz. 1490)

 

ogłasza

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa  

 

I. Oznaczenie i opis przedmiotu rokowań 

            Lokal  użytkowy nr 5 o powierzchni użytkowej 82,22 m², położony w piwnicy budynku wielomieszkaniowego dwukondygnacyjnego Nr 40 w Rzewnowie, gmina Kamień Pomorski. 

Lokal użytkowy składa się z 1 pokoju, pomieszczenia wielofunkcyjnego, łazienki z wc, korytarza i pomieszczenia gospodarczego. 

Do lokalu nr 5 przynależy  udziału wynoszący 1426/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu   nr 245/1 o powierzchni 0,1257 ha, położonej w obrębie 0019 Rzewnowo, jednostka ewidencyjna 320703_5 Kamień Pomorski - obszar wiejski,

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim  IV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamieniu Pomorskim prowadzi   księgę wieczystą Nr SZ1K/00027238/7. 

II. Warunki rokowań 

1. Cena nieruchomości ustalona do rokowań wynosi 11.000,00 zł (jedenaście  tysięcy złotych) brutto.

Cena oferowana przez uczestnika rokowań nie może być niższa od ceny wywoławczej. 

2. Przetargi  na zbycie nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym:

- I przetarg – w dniu 17 sierpnia  2017 roku,

- II przetarg – w dniu 21 listopada 2017 roku, 

3. Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – Kamień Pomorski, ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej (I piętro)   w dniu 22 lutego 2018 roku  o  godz. 10.00  

4. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

- wpłacenie  do dnia 16 lutego 2018 roku (włącznie) zaliczki w wysokości 1.100,00 złotych (jeden tysiąc sto  złotych) w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy  w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.  Za datę wpłaty zaliczki uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

- złożenie w sekretariacie Starostwa przy ul. Wolińskiej 7b w Kamieniu Pomorskim pisemnej oferty w terminie do dnia 19 lutego 2018 roku  do godz. 1530.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO - ROKOWANIA W DNIU 22 LUTEGO 2018 ROKU”

Oferta w zamkniętej kopercie winna zawierać:-

- informację o oferencie (imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot),

-  datę   sporządzenia zgłoszenia;

-  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

-  własnoręczny podpis; 

-  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

-  kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

W przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie zgłoszenie i jego wszelkie załączniki powinny być podpisane przez oboje małżonków.

 

Rokowania można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone  w ogłoszeniu o rokowaniach.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1. nie odpowiadają warunkom rokowań

2. zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3. nie zawierają danych wymaganych w zgłoszeniu udziału w rokowaniach lub dane te są niekompletne

4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości , co do ich treści

5. oferowana cena jest niższa od wywoławczej

   

OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO ROKOWAŃ WINNY PRZEDSTAWIĆ KOMISJI:  

1. osoby fizyczne - oryginał dowodu stwierdzającego tożsamość, w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa pisemnego oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika;

2. małżonkowie nabywający nieruchomości do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w  rokowaniach;

W przypadku wystąpienia jednego z małżonków z zamiarem nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do uczestnictwa w rokowaniach i nabycia przedmiotowej nieruchomości wymagana jest zgoda drugiego małżonka złożona w formie aktu notarialnego.

3. Osoby prawne i inne podmioty podlegające wpisowi do rejestru – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, oryginały dokumentu tożsamości osoby/osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę; w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał właściwego pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika; Aktualny odpis z rejestru winien być wydany najpóźniej w okresie 3 miesięcy przed datą przeprowadzenia rokowań.

4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące nabycia  na potrzeby prowadzenia działalności – aktualne zaświadczenie  o prowadzeniu działalności wydany najpóźniej w okresie 3 miesięcy przed datą przeprowadzenia rokowań, oryginał dokumentu tożsamości . 

5. Z chwilą wygrania rokowań przez Spółkę z o.o. przed podpisaniem aktu notarialnego należy dostarczyć Uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.. Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało unieważnieniem rokowań oraz przepadkiem zaliczki.  

 

Komisja przeprowadza część ustną rokowań  w dniu 22 lutego 2018  roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części.

Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.  W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

CENA W ROKOWANIACH:

Cena osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 2 lata. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na zbywanej nieruchomości.

 

Pierwsza rata, w wysokości minimum 25% uzyskanej w rokowaniach ceny, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następnie równe raty wraz  z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie  do 31 marca  każdego roku, począwszy od 2019 r.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski.

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (kwota zostaje doliczona do I raty). Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej,  Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.  Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

Nabywca ponosi należności publicznoprawne związane z zawarciem aktu notarialnego.

 

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zobowiązane są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, będąca cudzoziemcem  nie uzyska zezwolenia właściwego ministra na nabycie nieruchomości, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 17B w  budynku  Starostwa  Powiatowego w  Kamieniu Pomorskim  ul. Wolińska 7B lub pod nr tel. 913823 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Wszelkie koszty związane ze zbyciem nieruchomości tj. opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne np. wskazania granic działki ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Fakturę proszę wystawić na: Powiat Kamieński ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, NIP: 986-016-62-59 nr konto Nr 65 9393 0000 0001 5929 2000 0060  w Banku Spółdzielczym w Wolinie Filia Kamień Pomorski.

Złożenia niniejszego zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

Lokalizacja