• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.)
 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Bobrowniki

I. Przedmiot przetargu.

 

LP.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powierzchnia w  ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena  wywoławcza rocznej dzierżawy

Wysokość wadium

Termin przetargu

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy oraz inne opłaty

Termin wnoszenia opłat

Okres dzierżawy

1

108

WL1L/00002290/9

1,18 ha

Białe Błota gmina Bobrowniki  Powiat Lipnowski

Nieruchomość       grunty orne oznaczone symbolem geodezyjnym „RIV b”  o pow. 0,71 ha oraz „RV” o pow. 0,47 ha

Przedmiotowa nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego do dnia 31.12.2003 r. była przeznaczona na cele związane z produkcją rolniczą. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Bobrowniki, które nie stanowi prawa miejscowego działka nr 108 nie zmieniła przeznaczenia, nie była wydana na powyższą działkę decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przedmiotowa działka nie leży w strefie co do których została podjęta przez Radę Gminy uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

 

 

 

1000,00 zł na rok

 

                                                             

 

    100,00 zł

10.12.2018 r.

godz. 930

 

Najkorzystniejsza stawka zaproponowana przez oferenta w trakcie przetargu. Podatek od nieruchomości płatny przez dzierżawcę zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Radę Gminy Bobrowniki.

 

Czynsz dzierżawy płatny jednorazowo do 15 stycznia każdego roku obowiązywania dzierżawy. Wydzierżawiający może raz w roku waloryzować czynsz bez konieczności wypowiedzenia umowy w oparciu o wskaźnik GUS. Waloryzacja naliczana będzie od pierwszego miesiąca po miesiącu w którym Prezes GUS ogłosił publicznie wskaźniki cen towarów i usług za rok ubiegły. Wysokość  czynszu może ulec podwyższeniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wysokości dotychczasowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 3 lata

 

Wyżej wymieniona nieruchomość nie ma ustalonych granic.

II. Warunki przetargu
Przetarg na dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późń. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 )

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04.12.2018 r. na konto Starostwa Powiatowego   w Lipnie Nr : 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, w Sali konferencyjnej na I piętrze.

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Starostę Lipnowskiego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Wadium przepada a organizator może odstąpić od zawarcia umowy jeżeli: - oferent , który wygra przetarg nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora celem zawarcia umowy dzierżawy,

- oferent nie spełni warunków koniecznych do zawarcia umowy dzierżawy,

-zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta który wygrał przetarg.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

4) Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

5) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, pok. 15, I piętro, tel. ( 054 ) 287 - 20 - 39, wew. 30.

Lokalizacja