• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bujny, Wola Krzysztoporska, Woj. Łódzkie
  • Cena: 24 200.00 zł
  • Powierzchnia: 161 300.00 m 2
Wydanie nr 11/10/2016 z dnia 11 października 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 ogłasza

PIERWSZY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

1.      Numer oraz położenie nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 786  o pow. 16,13 ha, w tym: grunty orne kl. RIIIb - 1,86 ha; RIVa - 6,88 ha; RIVb - 6,18 ha; RV - 0,53 ha; łąki trwałe - 0,35 ha; rowy - 0,17 ha; drogi – 0,16 ha, położona w Bujnach, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiąca własność Powiatu Piotrkowskiego.

2.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi KW NR PT1P/00053182/1.

3.      Cel wydzierżawienia oraz okres zawarcia umowy dzierżawy:

Cel rolny, na czas oznaczony – 1 rok.  

4.      Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Według miejscowego planu – zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/365/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z  dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Bujny w gminie Wola Krzysztoporska, działka 786 znajduje się w jednostkach oznaczonych symbolami:   

- 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN - tereny 

   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 21U - tereny zabudowy usługowej;

- 24ZP - tereny zieleni;

- 25E - tereny stacji transformatorowych;

- 2KDL, 6KDL -  ulice klasy lokalnej;

- 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD - ulice klasy dojazdowej.

5.      Opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna położona w Bujnach – wsi graniczącej  z Piotrkowem Trybunalskim. Działka położona przy granicy północno-wschodniej gminy, o kształcie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta o długości ok. 435 m i szerokości ok. 410 m z wyciętym narożnikiem od strony północno-wschodniej. Teren nie ogrodzony – stanowi pole, w części północnej w odległości ok. 70 m od granicy znajduje się rów i szpaler drzew, rów znajduje się również wzdłuż północnej granicy działki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią pola uprawne i lasy oraz zabudowa szkoły rolniczej, w dalszej zaś odległości znajduje się zabudowa mieszkalna wsi Bujny i miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wjazd na działkę przy zachodniej granicy, od strony ul. Granicznej.

Działka w części obciążona ograniczonym prawem rzeczowym- służebnością przesyłu.

Nieruchomość  nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

6.      Tryb wydzierżawienia:

Umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony 1 rok. 

7.      Stawka czynszu za dzierżawę:

Wywoławcza stawka czynszu – rocznie w wysokości  24.200,00 zł, słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.    

8.      Termin wnoszenia opłat:

Roczny czynsz dzierżawny płatny w 2 ratach, w terminach określonych w umowie dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy  ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu) w dniu 28 października 2016 roku o godz. 11.00. 

Wadium wynosi –  1.500,00 zł, słownie: tysiąc pięćset złotych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 25 października 2016 r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Piotrków Tryb., numer 53 2030 0045 1110  0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium - dzierżawa nieruchomości położonej w Bujnach – nr działki 786”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium - wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

Ponadto Oferent przed otwarciem przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, iż zapoznał się z projektem umowy dzierżawy  stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały i akceptuje jej treść.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do  wydzierżawienia pochodzą z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji, Mienia i Rozwoju Powiatu ul. Sienkiewicza 16a, pokój 107 lub telefonicznie pod numerem: 44/732-78-36 lub  44/732-78-30, a ponadto regulamin przetargu  zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl. w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji, Mienia i Rozwoju Powiatu.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje poprzez: wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Lokalizacja