Wydanie nr 25/09/2018 z dnia 25 września 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach
2017-09-19
Dodaj do schowka +
Print

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: obiekt użytkowy
 • Lokalizacja: Ząbki (mazowieckie)
 • Cena: 820 000.00 zł
 • Powierzchnia: 500.00 m²

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowych położonych w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej.

 

Przedmiot pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego stanowią części nieruchomości gruntowych, położone w Ząbkach przy ul. Powstańców róg ul. Różanej, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 1. ewid. nr 2/11, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0729 ha, objęta księgą wieczystą nr WA1W/00073941/2;
 2. ewid. nr 2/14, obręb 0056,03-32, o pow. 0,0350 ha, objęta księgą wieczystą nr WA1W/00039479/2.

Powyższe działki stanowią całość gospodarczą.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 820 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

(słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy 00/100)

Wadium: 45 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017r. o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22 listopada 2017r. na konto Urzędu Miasta Ząbki:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu na konto bankowe Urzędu Miasta).

 

 

 

Okres  ustanowienia użytkowania wieczystego:

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 45 lat, z możliwością przedłużenia lub wykupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późń. zm.) - Dział II, Rozdział 3 ustawy.

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego:

Umowa może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności gdy wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.

 

Cel i termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi związane z usługami zdrowia. Nabywca zobowiązany będzie do wybudowania na nieruchomościach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Termin zagospodarowania:

 • rozpoczęcie zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy notarialnej
 • zakończenie budowy do 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z obecnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, zatwierdzonym w dniu 19 grudnia 2003r. Uchwałą nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach, ww. nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub jednorodzinną – symbol w planie MW/MN.

Działka i budynek:

Budynek energooszczędny. Wzdłuż budynku od strony ul. Różanej wykonany zostanie ciąg pieszy z płyt chodnikowych dekoracyjnych z możliwością uzupełnienia innym materiałem dekoracyjnym, na którym usytuowane zostaną latarnie, zewnętrzne stojaki rowerowe oraz miejsce spoczynku dla pieszych i pacjentów.

Opis budynku przychodni:

Budynek dwukondygnacyjny o wysokości minimum 9,00 m. Wysokość kondygnacji minimum 3,00 m. Budynek na planie prostokąta, zbliżony kształtem do prostopadłościanu. Dach jedno, dwu lub czterospadziowy ewentualnie dach płaski ukryty za attyką. Attyka od strony południowej, wschodniej i północnej. Działka i budynek mają pozostać nieogrodzone.

Minimum 30% elewacji parteru położonej od strony południowej i wschodniej łącznie, szklana - np. witryna. Drzwi wejściowe otwierane automatycznie. Monitory zewnętrzne.

Powierzchnia użytkowa parteru – około 250 m2, powierzchnia użytkowa piętra – około 250 m2. Ściany zewnętrzne wykonane w systemie elewacji wentylowanych. Stropy Filigran. Schody pomiędzy kondygnacją parteru a piętrem – żelbetowe.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Wysoki standard ochrony cieplnej budynku i zmniejszenie strat ciepła przez: przenikanie przez przegrody zewnętrzne, energooszczędne oświetlenie, odnawialne źródła energii, zastosowanie instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia ciepłej wody w budynku. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń i wyposażenia wchodzących w skład wewnętrznych instalacji przesyłu i rozdziału energii. Klimatyzacja.

Technologia przychodni:

Kształt i powierzchna pomieszczeń przychodni rejonowej powinny umożliwić prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jej niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Pomieszczenia, w których będą wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, powinny być wyposażone w zlew z baterią. Powyższe nie ma zastosowania, gdy stanowiska do mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia zostaną zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

Gabinety Przychodni Rejonowej:

gabinety podstawowej opieki zdrowotnej - lekarze rodzinni, gabinet zabiegowy, gabinet dzieci zdrowych, gabinet dzieci chorych – wymagany rozdział dzieci zdrowych, poczekalnia oraz sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych, gabinet specjalistyczny z przyległymi gabinetami zabiegowymi w zależności od rodzaju specjalizacji, gabinet badań endoskopowych oraz gabinet ginekologiczny z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi.

Opis działki:

Teren niezagospodarowany, nieogrodzony. Dostęp do działek drogą utwardzoną – od ul. Powstańców oraz nieurządzoną, utwardzoną płytami betonowymi – od ul. Różanej. Kształt działek regularny, prostokątny. Teren pofałdowany, w części południowej płaski, natomiast w części północnej – kopiec ziemi wymagający usunięcia przed zainwestowaniem. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w dalszym – kościół,  szkoła, liczne obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości uzbrojone. W ich bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego:

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne:

 • pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu (powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy), płatna przed podpisaniem aktu notarialnego. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.
 • opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego stanowi 3% ceny (każdorazowo powiększona o podatek VAT, ustalony wg stawki obowiązującej w dniu powstania jej uiszczenia), płatna do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty tej nie pobiera się za rok, w którym prawo zostało ustanowione. Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, możliwe jest ustalenie innego terminu zapłaty, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana w przypadku zmiany ceny nieruchomości, ale nie częściej niż raz na 3 lata.

Obciążenia:

Działki objęte niniejszym przetargiem są wolne od obciążeń, roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich oraz hipotek.

Warunki przetargu:

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno-użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

O terminie zawarcia umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061 z późn. zm) do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

            Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

            Szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51 09 744/746 w godzinach pracy urzędu.

Lokalizacja