Wydanie nr 25/09/2018 z dnia 25 września 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
2017-09-19
Dodaj do schowka +
Print

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Ząbki (mazowieckie)
  • Cena: 787 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 446.00 m²

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3/2 z obrębu 0055, 03-31 o pow. 2 446 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Władysława Reymonta objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00014488/7.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:   787 000 zł + 23% podatek VAT

(słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

 

Wadium: 70 000,00 zł

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20.11.2017 r. (poniedziałek) O GODZ. 11.00 SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

 

WARUNKIEM  UCZESTNICTWA  W  PRZETARGU  JEST  WPŁACENIE  WADIUM  DO  DNIA 16 listopada 2017 r.  NA  KONTO  URZĘDU  MIASTA  ZĄBKI:

Bank Handlowy 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

 

(liczy się data wpływu środków na konto).

 

Opis nieruchomości

I. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227), zmienionym uchwałą Nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego.

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową (symbol w planie U-3), częściowo w granicach strefy sanitarnej od cmentarza, od strony północnej szpalery drzew do nasadzeń.

II. Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość przedmiotowa nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.

III. Sposób zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona.

Teren działki częściowo położony w oddziaływaniu strefy uciążliwości linii wysokiego napięcia, dla której zgodnie z postanowieniami MPZP zasięg uciążliwości dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi po 19 m od osi w obie strony a możliwości zagospodarowania terenu w tej strefie ogranicza się wyłącznie do ewentualnego posadowienia parterowych obiektów o funkcji U/P nie przeznaczonych pod stały pobyt ludzi.

 

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej ul. Władysława Reymonta:

  •   elektroenergetycznej,
  •   wodociągowej,
  •   kanalizacyjnej (kanalizacja miejska),
  •   gazowej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych Miasta Ząbki, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Władysława Reymonta, ma regularny kształt zbliżony do prostokąta o długości ok. 147 m i szerokości ok. 16 m.

 

Usytuowana jest, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowo-produkcyjno-magazynowej oraz mieszkalnej (osiedla mieszkaniowe). Od strony północnej nieruchomość graniczy z planowaną ulicą Nowo-Ziemowita (nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 634).

IV. Warunki komunikacyjne

Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 10 km. Nieruchomość jest położona przy ulicy Władysława Reymonta następnie poprzez ul. Miłą i ul. Józefa Piłsudskiego, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chełmżyńską w dzielnicy Warszawa – Rembertów oraz z drogą wojewódzką nr 634 Warszawa – Wołomin. W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia – Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego kursuje linia autobusowa nr 145i nr 345 ZTM w Warszawie.

V. Plany rozwoju

Południowa część Miasta Ząbki jest obecnie intensywnie zagospodarowana, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe, powstały obiekty handlowo-usługowe.  W najbliższej przyszłości planowane są kolejne udogodnienia komunikacyjne dla mieszkańców Ząbek poprzez budowę Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) jak również połączenie drogi krajowej nr 8 z drogami wojewódzkimi 634 i 631 (Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki), modernizację i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 631 (docelowo droga 4-pasowa, dwujezdniowa). W perspektywie planowany jest również nowy przebieg drogi wojewódzkiej 634 w południowej części miasta, łączący Ząbki z dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia i mostem Świętokrzyskim (ul. Nowo-Ziemowita).

W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg miejskich.                         

Dla usprawnienia komunikacji w centrum miasta został zrealizowany tunel pod torami kolejowymi w osi ulic Orlej i Wojska Polskiego.

VI. Warunki przetargu

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109-744 (22) 5109-745 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

 

Lokalizacja