• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wola Filipowska, Krzeszowice, Woj. Małopolskie
  • Cena: 273 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 900.00 m 2
Wydanie nr 11/06/2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm./

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzeszowice.

 

I. Przedmiot przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej objętej księgą wieczystą nr KR2K/00028470/4, oznaczonej jako działka nr 577/59 o pow. 0,1900 ha, położonej w obrębie Wola Filipowska, jednostka ewidencyjna Krzeszowice, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie, stanowiącej własność Gminy Krzeszowice.

Nieruchomość położona we wschodniej części sołectwa Wola Filipowska, w pobliżu granicy z Krzeszowicami. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Znajduje się po północnej stronie drogi krajowej DK 79 - ulicy Krzeszowickiej, od której oddzielona jest wąskim paskiem terenu stanowiącym część większej działki, przylegającej do działki nr 577/59 również od strony północnej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki lekko pochylony w kierunku północnym. W pobliżu jej granic przebiega sieć mediów (prąd, woda, gaz, kanalizacja).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Dla nieruchomości nie wyznacza się terminu zagospodarowania.

Brak planu miejscowego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach Nr XLVI/369/2010 z dnia 28.01.2010r. działka nr 577/59 położona w m. Wola Filipowska znajduje się:

-        w terenie oznaczonym symbolem M2 – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

-        w obszarze górniczym PE7 „Krzeszowice I”,

-        w granicy otuliny Parków Krajobrazowych,

-        częściowo w orientacyjnym zasięgu strefy oddziaływania akustycznego od DK 79 – 70m.

 

2. Cena wywoławcza wynosi:  273.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm./.

3. Wadium: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

 

II. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu  11 czerwca 2014 r. (środa) w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, „Sala Herbowa” (pok. 103 - I piętro) – godz. 9:15. Rejestracja uczestników od godz. 9:00.

 

 

III  Pozostałe warunki przetargu:

1. Językiem obowiązującym w postępowaniu przetargowym jest język polski.

Ilekroć uczestnik składa dokument/pismo wydane/napisane w języku obcym, obowiązany jest je złożyć wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

2. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną  - osobiście lub przez pełnomocników.

3. Do przetargu zostaną dopuszczone osoby wymienione w pkt III.2. które:

1) wpłacą wadium w wyznaczonym w pkt III.7. terminie;

2) bezpośrednio przed otwarciem przetargu złożą komisji przetargowej odpowiednio dokumenty i/lub oświadczenia określone w pkt III.4.;

3) w przypadku krajowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami, krajowych osób prawnych i krajowych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - przedłożą w terminie do dnia 5 czerwca 2014 r. osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4  (pok. 107 - I piętro) bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tel. 12 25 20 816, faks 12 25 20 890, email:  nieruchomosci@um.krzeszowice.pl) dane umożliwiające organizatorowi przetargu weryfikację  statusu prawnego uczestnika oraz osobę/y lub organ uprawnione do reprezentacji podmiotu (w szczególności danymi takimi mogą być odpowiednio: numer identyfikacyjny REGON, NIP, numer KRS bądź numer wpisu w innym właściwym rejestrze). 

4. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia komisji przetargowej bezpośrednio przed otwarciem przetargu, odpowiednio:

1) Dokument tożsamości uczestnika lub osoby reprezentującej uczestnika - do wglądu.

2) W przypadku podmiotów zagranicznych: osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym właściwe przepisy przyznają zdolność prawną  - odpis, zaświadczenie lub inny dokument rejestrowy (względnie kopię takiego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentacji przedsiębiorcy) z  właściwego rejestru przedsiębiorców prowadzonego w państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego. Odpis, zaświadczenie lub dokument rejestrowy powinien być wydany w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.  

3) W przypadku reprezentowania uczestnika przez inną osobę:

a) pełnomocnictwo zawarte co najmniej w formie pisemnej upoważniające do reprezentowania uczestnika w przetargu oraz składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń związanych z przetargiem (pełnomocnictwo nie dotyczy sytuacji gdy reprezentacja wynika z właściwego rejestru); lub

b) w przypadku umocowania opartego na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) - dokument (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela ustawowego) wskazujący na podstawę powstania stosunku prawnego przedstawicielstwa ustawowego.

4) Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przebiegiem uzbrojenia, granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oraz że w związku z tym uczestnik nie będzie występować z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady.

5) Oświadczenie uczestnika dotyczące numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium w sytuacji, o której mowa w pkt III.9.

6) Oświadczenie uczestnika o braku podstaw wyłączenia z uczestnictwa przetargu. Zgodnie z treścią § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  /Dz. U. z 2004 r. Nr  207, poz. 2108 ze zm./ - w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że budzić to może uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

7) Podpisaną przez uczestnika listę osób uczestniczących w przetargu.

8) W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna niepozostająca w związku małżeńskim, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie przez nią oświadczenia, iż nie pozostaje ona w związku małżeńskim.

9) W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, warunkiem dopuszczenia jej do przetargu jest złożenie przez nią oświadczenia co do obowiązującego w małżeństwie ustroju majątkowego i określającego majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości,  a także odpowiednio:

a) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na (1) wniesienie wadium, (2) uczestnictwo w przetargu, oraz (3) składanie wszelkich oświadczeń związanych z przetargiem;

b) jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie:

- kserokopii wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową - poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uczestnika, albo

- kserokopii odpisu prawomocnego orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową - poświadczonego za zgodność z oryginałem przez uczestnika, albo

- (w przypadku wspólności majątkowej) pisemnego oświadczenia uczestnika o zamiarze nabycia nieruchomości ze środków w całości uzyskanych w zamian za składniki majątku osobistego.

5. Przykładowe wzory oświadczeń i zgłoszeń wymaganych w przetargu można odebrać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, pok. 107 - I piętro). Istnieje też możliwość zamówienia ich drogą elektroniczną (email:  nieruchomosci@um.krzeszowice.pl).

6. Cudzoziemiec może nabyć przedmiotową nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1758 ze zm./.

W przypadku gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nabywca będący cudzoziemcem będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie w umowie sprzedaży.

Zainteresowani cudzoziemcy mogą uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach poświadczoną kopię niniejszego ogłoszenia o przetargu, w celu załączenia tego dokumentu do wniosku o wydanie promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wadium w pieniądzu w podanej w pkt I.3. wysokości należy wpłacić do dnia 5 czerwca 2014 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – BOŚ S.A. O/Kraków nr 60 1540 1115 2001 6000 1414 0001. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

Wpłacone wadium nie podlega  oprocentowaniu.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

9. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania / zamknięcia / unieważnienia / zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca prawa własności o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Cenę nabycia nieruchomości ustaloną w drodze przetargu należy zapłacić nie później niż na 1 dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Datą dokonania zapłaty ceny jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego.

13. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej, a także koszty ewentualnego okazania granic ponosi nabywca.

14. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, pok. 107 - I piętro), tel.  12 25 20 816 w godzinach pracy Urzędu.

15. Ogłoszenie o przetargu jest publikowane:

1) na stronach internetowych Urzędu Gminy: www.krzeszowice.pl (dział: PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI).

2) w Biuletynie Informacji Publicznej: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Krzeszowice/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Ogloszenia+rozne.

3) przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4 (parter - ściana pomiędzy pok. nr 3 i nr  4).

4) przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  miejscowości Wola Filipowska.

16. Burmistrz Gminy Krzeszowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.

Lokalizacja