Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: mieszkanie
  • Lokalizacja: Ełk (warmińsko-mazurskie)
  • Cena: 188 700.00 zł
  • Powierzchnia: 87.28 m²

Szczegóły

Prezydent Miasta Ełku

ogłasza drugi

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 13 o pow. użytkowej 87,28 m2 położonego na II piętrze w budynku nr 19 przy ul. F. Chopina w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 36/448 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 486/1 o pow. 448 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

                 

                   Cena wywoławcza -      188.700,00 zł

                   Wadium             -             37.740,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta  Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 18 września 2017 r.:

a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;

b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 19 przy ul. F. Chopina ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00011294/0.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ełk, ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki i F. Chopina, zwanego „EŁK – SKLEJKI”, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Ełku Nr XXXIV/356/02 z dnia 27 maja 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 80, poz. 1183 z dnia 4.07.2002 r., nieruchomość zlokalizowana na terenie obrębu 1-Ełk 1 Miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 486/1, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MU, dla którego zapis tekstu planu brzmi:

§40.

1. Ustala się linie rozgraniczające  wyznaczające teren zabudowy mieszkalno-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem .………….…………..................…..18MU

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze 18MU planuje się funkcję mieszkalną i usługową w zabudowie zwartej od 3 do 4 kondygnacji.

3. Dojazdy przewiduje się bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej 2KP za pośrednictwem wewnętrznego podwórza.

4. Ustala się następujące warunki architektoniczne:

    1/ uznać wartość kulturową budynków o numerach 21 i 23 w pierzei ulicy 2KP, zachować istniejącą linię, wysokość i charakter zabudowy oraz formy i detale      architektoniczne,

      2/ przekształcenia elewacji budynków o numerach 17 i 19 w pierzei ulicy 2KP zharmonizować z budynkami 21 i 23,

      3/ zakazuje się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych,

      4/ dachy wysokie wielospadowe,

      5/ obowiązkowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

5.  Zagospodarowanie terenu:

           1/ dojazdy do budynków,

           2/ dojścia do budynków,

           3/ zieleń towarzysząca,

           4/ urządzenia służące utrzymaniu porządku.

     6. Nie przewiduje się podziału wewnętrznego obszaru na samodzielne działki budowlane.”

 

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

 

Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

 

Termin pierwszego przetargu – 29.06.2017 r.

 

UWAGA!

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.

 

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

 

         Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.

Lokalizacja