Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
 • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
 • Przedmiot ogłoszenia: mieszkanie
 • Lokalizacja: Ełk (warmińsko-mazurskie)
 • Cena: 201 600.00 zł
 • Powierzchnia: 87.23 m²

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Ełku

ogłasza drugi

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 5 o pow. użytkowej 87,23 m2 położonego na II piętrze (poddaszu) w budynku nr 9 przy ul. J. Słowackiego w Ełku wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicami o pow. 8,17 m2,  3,12 m2, 0,70 mi 0,70 m2 oraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 166/1000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 373/13 o pow. 285 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

                 

                   Cena wywoławcza -      201.600,00 zł

                   Wadium             -             40.320,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  25 września 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta  Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie do dnia 19 września 2017 r.:

a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;

b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235.  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 9 przy ul. J. Słowackiego ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016786/1.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku zwanego „EŁK – ŚRÓDMIEŚCIE”, uchwalonym uchwałą nr XX.179.2012 Rady Miasta Ełku  z dnia 29 maja 2012 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego, poz. 2006 z dnia 12 lipca 2012 r. nieruchomość położona w obrębie 1 miasta Ełku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 373/13, objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MW,  dla którego zapisy tekstu planu brzmią: 

„ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi

 

§8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1. Oznaczenie terenów urbanistycznych: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW,10MW, 11MW, 12MW, 13MW, 14MW, 15MW, 16MW, 17MW, 18MW, 19MW, 20MW, 21MW, 22MW, 23MW, 24MW, 25MW, 26MW, 27MW, 28MW, 29MW, 30MW, 31MW, 32MW, 33MW, 34MW, 35MW, 36MW, 37MW, 38MW, 39MW, 40MW, 41MW, 42MW

1)Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2)Przeznaczenie uzupełniające: usługi towarzyszące do maksymalnej wielkości 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym lokalizacja usług w parterach i kondygnacjach podziemnych budynków od strony pierzei ulicznych.

3)W przypadku realizacji obiektów handlowych, powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 2000m2.

4)Na przedmiotowych terenach urbanistycznych znajduje się zabudowa wielorodzinna realizowana w technologii wielkiej płyty, którą przede wszystkim ze względów estetycznych, przeznacza się do rewitalizacji.

5) Zezwala się na przejścia i przejazdy bramowe.

6) Za zgodą i na warunkach odpowiedniego zarządcy drogi zezwala się na budowę zewnętrznych schodów jednobiegowych z poziomu chodnika do w/w lokali usługowych. Biegi w/w schodów należy sytuować równolegle do linii zabudowy budynku jako bezpośrednio do niej przyległe oraz
z ograniczeniem maksymalnej szerokości użytkowej schodów do 1,5 m.

7) Zezwala się na lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:

a)sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacje transformatorowe,

b)dróg dojazdowych, miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,

c)obiektów małej architektury,

d)zieleni urządzonej,

e)ciągów pieszych i rowerowych,

8)Zezwala się na lokalizowanie w kondygnacjach podziemnych w/w zabudowy parkingów i garaży dla samochodów osobowych.

9)Dla nowo powstałych budynków nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych  w ilości wynikającej z § 11.

10)Wszelkie wjazdy do garaży podziemnych należy lokalizować z wykluczeniem wjazdów od strony dróg publicznych, oznaczonych symbolami: 1KD(Z), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L) ,5KD(L), 6KD(L), 7KD(L), 8KD(Z).

11)Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży.

12)Dla przedmiotowych terenów urbanistycznych mają zastosowanie ustalenia § 6.

13) Ustala się wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów urbanistycznych:

[...]

c) Dla terenów urbanistycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW i 10MW ustala się:

 1. Możliwość budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu budynków. W przypadku rozbudowy, nadbudowy i budowy budynków mają zastosowanie ustalenia jak dla nowej zabudowy.
 2. wysokość nowej zabudowy do pięciu kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe. Nową zabudowę należy sytuować jako bezpośrednio przyległą do ściany szczytowej istniejącego budynku.
 3. zadaszenia nowej zabudowy w formie dachów wysokich dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych 40°-60°, z główną kalenicą równoległą do drogi 2KD(L) (ul. Słowackiego) lub drogi 4KDW.
 4. zadaszenia od strony pierzei należy kryć dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.
 5. dopuszcza się wykonanie, wykuszy, nadwieszeń i balkonów powyżej parteru. Łączna szerokość wszystkich wykuszy, nadwieszeń i balkonów od strony pierzei ulicznych nie może przekraczać 50% długości elewacji, na których się one znajdują. 
 6. należy zaakcentować architektonicznie kondygnacje parteru oraz poddasza od pozostałej części elewacji budynku, nawiązując do historycznej zabudowy śródmiejskiej Ełku.
 7. obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej na rysunku planu jako 2KD(L) (ul. Juliusza Słowackiego) oraz 3KD(L) (ul. 3 Maja).”

[…]

 

„§ 13. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30 %.”

 

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

 

Nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

 

Termin pierwszego przetargu – 21.06.2017 r. 

 

UWAGA!

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

 

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

 

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Do dnia zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia  operatu szacunkowego w kwocie 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego też wszelkie prace remontowe lokalu należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków w Ełku, ul. A. Mickiewicza 11.

 

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

 

         Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro) oraz pod nr tel. 87 732 61 35.

Lokalizacja