• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 20/07/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:

 

1.

Położenie nieruchomości

Ełk, ul. Podmiejska

2.

Oznaczenie nieruchomo­ści (obręb - numer dział­ki)

2 - 2099/29

3.

Numer księgi wieczystej

OL1E/00013491/5

4.

Powierzchnia nierucho­mości

0,3109 ha

5.

Powierzchnia przezna­czona do dzierżawy

0,3095 ha

6.

Lokalizacja przedmiotu dzierżawy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1482.2018 Prezydenta Miasta Ełku z 11 maja 2018 r.

7.

Cel dzierżawy

miejsca parkingowe z zielenią towarzyszącą

8.

Termin przetargu

22 sierpnia 2018 roku o godz. 09:00

9.

Miejsce przetargu

Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4

pokój 120 (mała sala konferencyjna)

10.

Warunek przystąpienia do przetargu

Wpłacenie wadium w walucie polskiej na rachunek Urzędu Miasta Ełku pro­wadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538.

Nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 02)

11.

Wysokość wadium

1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

12.

Termin wpłacenia wa­dium

16 sierpnia 2018 roku

13.

Cena wywoławcza (mie­sięczna opłata dzierżaw­na netto)

400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

14.

Minimalne postąpienie

40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

15.

Stawka podatku VAT

Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy

16.

Oznaczenie w ewidencji gruntów

Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane

17.

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zago­spodarowania prze­strzennego

Teren przeznaczony do dzierżawy znajduje się w obszarze oznaczonym w planie miejscowym, zwanym „Ełk – Podmiejska” symbolem 9UKP w brzmieniu: „teren projektowanych miejsc parkingowych z zielenią towarzyszącą proponowany na powiększenie działki numer geodezyjny 2099/24 na terenie oznaczonym symbolem 8UP, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi, przy zachowaniu minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 40% powierzchni działki. Ustala się obowiązek odprowadzania wód powierzchniowych z terenów utwardzonych do miejskiej sieci burzowej”.

18.

Opis terenu

Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany i nieużytkowany, przebiegają przez niego następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna

W związku z przebiegającą przez przedmiot dzierżawy siecią kanalizacji sanitarnej Ø800 oraz siecią wodociągową i Ø150 żel., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, jako zarządca tych sieci, określił następujące warunki zagospodarowania terenu w obrębie istniejącego uzbrojenia technicznego:

 • Dzierżawca zapewni właścicielowi sieci wodno-kanalizacyjnej bezkolizyjny dostęp i dojazd sprzętem specjalistycznym do przewodów: wodociągowego Ø150 żel. oraz kanalizacji sanitarnej Ø800 w celu wykonywania czynności wynikających z eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii.
 • Deniwelacja terenu wmusi uwzględnić normatywne zagłębienie ww/ przewodów. Sieci muszą posiadać przykrycie zabezpieczające rzez przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Elementy istniejącego uzbrojenia wodociągowego muszą być przebudowane do rzędnych nowych urządzeń drogowych.
 • Po trasie sieci wodociągowej Ø150 żel. i kolektora Ø800 nie należy lokalizować elementów małej architektury, fundamentów i zieleni wysokiej.
 • Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych przewody należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem pochodzącym od obciążenia maszyn, urządzeń i składowania materiałów budowlanych.
 • Projekt deniwelacji terenu oraz projekt drogowy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku przed rozpoczęciem robót.

W związku z przebiegającą przez przedmiot dzierżawy siecią kanalizacji deszczowej określa się następujące warunki zagospodarowania terenu w obrębie istniejącego uzbrojenia technicznego:

 • zakazuje się nasadzeń trwałych np. drzew, krzewów na trasie kanałów oraz w ich obszarze minimum 5 metrów od osi wbudowanego rurażu;
 • dopuszcza się nasadzania jednoroczne, trawnik lub utwardzenie terenu nawierzchnią z elementów rozbieralnych;
 • zobowiązuje się Dzierżawcę do każdorazowego jej udostępnienia celem bieżącej konserwacji lub naprawy kanału deszczowego i sanitarnego;
 • w trakcie wykonywania prac związanych z utwardzeniem terenu zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenia stanu technicznego zwieńczeń studni rewizyjnych zlokalizowanych na działce nr 2099/29, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy je bezwzględnie wymienić na nowe, zaś o przeprowadzonych czynnościach powiadomić właściwych gestorów sieci.

19.

Termin wnoszenia czyn­szu dzierżawnego

Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 11 listopada każdego roku. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

20.

Okres dzierżawy

nieoznaczony

21.

Zasady aktualizacji czyn­szu dzierżawnego

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.

22.

Uwagi

Osoba ustalona dzierżawcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w cią­gu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dzierżawca nie ma prawa przelewać w części ani w całości swych upraw­nień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, jak również nie może bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych in­westycji, które byłyby niezgodne z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu zagospodarowa­nia przedmiotu dzierżawy z Wydzierżawiającym.

 

 

Po zakończeniu umowy, Dzierżawca jest zobowiązany do usunięcia swoje­go mienia i uporządkowania przedmiotu dzierżawy we własnym zakresie bez prawa roszczeń od Wydzierżawiającego. W przypadku niedoprowadzenia przedmiotu dzierżawy do stanu poprzedniego czynność tą wykona Wydzierżawiający na koszt Dzierżawcy. Mienie pozostawione na terenie dzier­żawy, po zakończeniu umowy dzierżawy, zostanie usunięte lub przeniesione, na koszt Dzierżawcy, w miejsce składowania bez odszkodowania za jego ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy okaże się, że zagospodarowanie przedmiotu dzierżawy jest trwale związane z gruntem i nie ma możliwości jego usunięcia, zostanie ono nieodpłatnie przejęte przez Wydzierżawiającego, bez możliwości zwrotu nakładów (kosztów) oraz bez obciążeń finansowych. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na polepszenie przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi.

 

 

Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

23.

Dodatkowe informacje w sprawie

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)

Lokalizacja