• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Otwock, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 08/11/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTU  

Na podstawie art. 30 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 38 i 39 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz realizując Zarządzenie Nr 90/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych będących w zasobie mienia gminnego na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu wydzierżawiania nieruchomości gruntowych będących w zasobie mienia gminnego na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat zmienione Zarządzeniem Nr 181/2011 z dnia 19 września 2011 r. ogłasza  drugi ustny przetarg ograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości gruntowej.

 

Położenie nieruchomości

Ograniczone ulicami Staszica, Świderską, Kupiecką

określenie nieruchomości

Działki ew. nr 90/7, 90/8, 99/1, 99/5 i 193 w obrębie 43 

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

553 m2 - na powierzchnię objętą dzierżawą składa się:

·    grunt o powierzchni 8 m2 na zaplecze inwestycji - informacje dotyczące lokalizacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka.

·    grunt o powierzchni 190 m2 na zaplecze inwestycji - informacje dotyczące lokalizacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka.

·    grunt o powierzchni 30 m2 na zaplecze budowy - informacje dotyczące lokalizacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka.

·    grunt o powierzchni 10 m2 na zaplecze budowy - informacje dotyczące lokalizacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka.

·    grunt o powierzchni 315 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości/zaplecze budowy - informacje dotyczące lokalizacji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka.

opis nieruchomości

i cel umowy

Dzierżawione działki będą przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania/zaplecze budowy nieruchomości Dzierżawcy w związku z planowaną inwestycją.

Czas trwania umowy

do 31 grudnia 2027 r. 

wywoławcza stawka czynszu

45,00 zł za 1m2 gruntu w stosunku rocznym*

Wysokość wadium

1300,00 zł

Postąpienie

1,00 zł

* do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy dzierżawy

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ograniczenie przetargu wynika z faktu, że przedmiotowa nieruchomość z uwagi na kształt, powierzchnię, usytuowanie oraz zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Przetarg jest ograniczony do osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do działek przyległych do działek objętych przetargiem.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r.  o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 grudnia 2018 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 Bank Spółdzielczy w Otwocku  lub w kasie w/w Banku znajdującej się w siedzibie Urzędu. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w konto tj. nie później niż 04.12.2018 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „dotyczy przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej u zbiegu ulic Staszica, Kupieckiej, Świderskiej w Otwocku ”

Osoby zainteresowane  przystąpieniem do przetargu złożą w  terminie do 04 grudnia 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka, budynek B, pok. Nr 1, w zamkniętej kopercie z napisem:  „przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej u zbiegu ulic Staszica, Kupieckiej, Świderskiej w Otwocku” dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu:

1.    pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym,

2.    w przypadku osób prawnych aktualny odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego przy czym dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu.

3.    potwierdzone pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.

4.    pisemne oświadczenie, że legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych do działek objętych przetargiem.

5.    pisemne oświadczenie, że zapoznała się ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym.

6.    pisemne oświadczenie, że zapoznała się z warunkami przetargu i warunkami umowy dzierżawy i je akceptuje.

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, budynek B, II piętro  do dnia 06.12.2018 r.

Przetarg może się odbyć chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawrze umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w kasie w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka  lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu oraz warunków umowy dzierżawy można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01 wew. 181                                                                                       

 

Otwock, 05.11.2018 r.

Lokalizacja