• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Śródmieście, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 9 900 000.00 zł
Wydanie nr 11/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 105/18, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

1.      Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

2.      W skład przedsiębiorstwa wchodzi majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do koncesji wydobywczych wystawionych na przedsiębiorstwo oraz ekspektatywy praw będących w toku pozyskiwania zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

3.      Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z dnia 06 czerwca 2018 roku oraz warunki przetargu ustalone Postanowieniem Sądu z dnia 05 grudnia 2018 roku dostępne są w biurze syndyka , ul. Fabryczna 16/22 lok.1, 00-446 Warszawa, tel: 22 864-85-87, 22 497-06-58 oraz w aktach postępowania pod sygn. akt X GUp 105/18 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4.      Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9.900.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

5.      Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 105/18 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu.

6.      Wymagane wadium w wysokości 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 105/18 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r. (liczy się faktyczny termin uznania w/w kwoty na rachunku).

7.      Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 21 stycznia 2019 r w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz.14:45 w sali nr 120.

8.      Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu.

 

 

Lokalizacja