• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bydgoszcz, Woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Cena: 3 400 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 029.20 m 2
Wydanie nr 03/12/2017 z dnia 03 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości Urzędu Dozoru Technicznego zlokalizowane w:

1. Nieruchomość Urzędu Dozoru Technicznego, zlokalizowaną w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 20, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 64, obręb nr 169, o powierzchni 477 m² zabudowaną budynkiem biurowym, czterokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 1029,20 m², dla której Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00019102/8 wraz z gruntem będącym przedmiotem użytkowania wieczystego.

2. Lokal użytkowy nr V wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem użytkowania wieczystego gruntu, zlokalizowany w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej 1, obręb 0021 Nowe Miasto, numer działki 259/3. Księga wieczysta dla nieruchomości lokalowej nr SW1W/00063205/5. Księga wieczysta działki nr SW1W/00037061/2.  Lokal położony na I piętrze budynku wolnostojącego, podpiwniczonego, 3-kondygnacyjnego, wykonanego w technologii tradycyjnej. Powierzchnia lokalu – 215,53 m², udział – 10,74%.

3. Nieruchomość Urzędu Dozoru Technicznego, zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Taczaka 5, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7, obręb Poznań, o powierzchni 1136 m², będącą przedmiotem użytkowania wieczystego, zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym, sześciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 1099,50 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni 117 m² składający się z 7 garaży. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych nr PO1P/00204422/8.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Cena wywoławcza:

1.     3.400.000 zł - zwolniona z podatku VAT (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty kupna nieruchomości w Bydgoszczy,

 

2.      146.000,00 zł - zwolniona z podatku VAT (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) w przypadku złożenia oferty kupna lokalu w Wałbrzychu,

 

3.      5.202.885,00 zł - zwolniona z podatku VAT (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) w przypadku złożenia oferty kupna lokalu w Poznaniu.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek Urzędu Dozoru Technicznego Nr 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Termin składania ofert upływa dnia 1 marca 2018 r. o godz. 14.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 1 marca 2018 r. o godz. 14.15  w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego,
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34.

Oględzin nieruchomości będących przedmiotem przetargu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu:

 1. w Bydgoszczy z Panią Anną Olkiewicz tel. /52/ 32-09-207 w godz. 8-15,
 2. w Wałbrzychu z Panią Moniką Majchrzak tel. /74/ 66-09-796 w godz. 8-15,
 3. W Poznaniu z Panią Mają Majer tel. /61/ 850-46-54 w godz. 8-15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do dnia 1 marca 2018 r. na rachunek Urzędu Dozoru Technicznego Nr 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

2. Oferty należy składać w Kancelarii w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Departament Infrastruktury i Informatyki – sprzedaż nieruchomości – Przetarg – NIE OTWIERAĆ!”

3. Oferta nie będzie mogła być zmieniona w trakcie przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna odbywać się będzie w obecności oferentów.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi do dodatkowego przetargu ustnego, o którym mowa w pkt IX.12 Regulaminu przetargu.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 10 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia.

Zawarcie umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego) nastąpi po uzyskaniu przez Urząd Dozoru Technicznego zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości, zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259). O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia uzyskania zgody.

Oferent, którego oferta wygra przetarg zobowiązany jest do:

 1. Zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie wskazanym przez UDT.
 2. Wpłaty zaoferowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wcześniej wadium, w terminie najpóźniej na
  1 dzień roboczy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, na rachunek wskazany przez Sprzedającego.
 3. Poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej www.udt.gov.pl oraz  BIP UDT.

Lokalizacja