• Wydanie nr 19/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zduńska Wola, Woj. Łódzkie
  • Cena: 1 800 000.00 zł
  • Powierzchnia: 25 052.00 m 2
Wydanie nr 09/11/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

P R E Z Y D E N T    M I A S T A

Zduńska  Wola

zawiadamia, że w dniu  05  lutego 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

T R Z E C I   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej.

 

 

Adres

nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

Nr działki

Pow.

w m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania Miasta

 

Forma

sprzedaży

 

Termin przeprowadzenia

poprzedniego przetargu

Cena

wywoławcza

nieruchomości obniżona o ok. 2.64%

w stosunku do pierwszego przetargu

Wadium

Ulica Lipowa -Moniuszki

 

 

 

SR1Z/000

25816/3

 

29/3, 28, 27/1, 27/3, 27/4, 30/2, 490/6, 490/3, 490/7, 32/2, 33/1, 34/1, 496/11

 

2,5052 ha

 

Obręb nr 9

 

 

 

Teren niezabudowany, bez urządzonych podejść i podjazdów

i bez urządzonej zieleni. Przylegające do siebie działki tworzą zwartą nieruchomość w kształcie litery T. Grunt posiada bezpośredni dostęp                   do dróg publicznych, jaką jest ulica Lipowa i ulica Moniuszki oraz dostęp do energii elektrycznej, miejskiej sieci wodociągowej, ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej. Dostęp do tych urządzeń od strony ulicy Lipowej. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci gazowej, które znajdują się w odległości około 300 m w ulicy Moniuszki.

Teren nieruchomości porośnięty dziko rosnącą trawą

z pojedynczym drzewem kasztanowca (stanowiącym pomnik przyrody) usytuowanym w frontowym, południowo – wschodnim jej narożniku. Nad południową i wschodnią częścią nieruchomości biegnie napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia                    (15 kV) z pojedynczym czteronożnym metalowym słupem usytuowanym w południowo – zachodnim narożniku nieruchomości.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola dla terenu położonego w rejonie ulic: Kanałowej, Moniuszki i Lipowej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XXX/322/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i posiada następujące przeznaczenie:
 1P, dla którego określa się: a) funkcję podstawową: produkcyjną

 b) funkcję dopuszczalną: składowo – magazynową,

 c) przeznaczenie służące działaniom polegającym na adaptacji istniejących budynków zgodnie z rysunkiem planu, rozbudowie, przebudowie oraz na realizacji nowych budynków o funkcji zgodnej z podstawową lub dopuszczającą z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami administracyjnymi i budynkami z pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, garażami, obiektami infrastruktury technicznej oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi oraz realizacji nowych stacji transformatorowych SN/nn.

Warunki zabudowy:

1) adaptacja budynków zgodnie z rysunkiem planu;

2) rozbudowa nadbudowa, i przebudowa istniejących budynków oraz realizacja nowej zabudowy po spełnieniu warunków:

a) lokalizacja zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

b) wysokość: maksymalnie 3 kondygnacje naziemne,

c) maksymalna wysokość budynku do kalenicy wynosi 15 m,

d) dachy płaskie lub spadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci,

e) maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 30o

f) kierunek kalenicy – nie ustala się

3). dopuszcza się realizację stacji transformatorowej SN/nn

z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy;

4) zakaz lokalizacji piwnic;

5) zakaz lokalizacji ściany budynków bezpośrednio przy granicy działek budowlanych;

6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej 30%;

8) obowiązek zachowania jednorodnej formy zabudowy

w tym materiałów wykończeniowych i kolorystyki dla całej działki budowlanej;

9) zakaz realizacji ogrodzeń od strony drogi publicznej

z prefabrykowanych elementów betonowych;

10) obowiązek realizacji miejsc postojowych na działce budowlanej w ilości minimum 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca pracy;

11) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ oraz dróg dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDD, 4KDD i 5KDD.

własność

25.06.2018 r.

27.09.2018 r.

1.800.000,00 zł

w tym podatek

VAT według

obecnie obowiązującej

stawki.

 

Wadium

180.000,00 zł

 

 

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o.o , Miejskie Sieci Cieplne Sp. z  o.o, Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest  wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

·         dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,

·         w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

·    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu,

·     w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

·   nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr  09 9263 0000 0544 0094 2005 0001 Bank Spółdzielczy  w Poddębicach nie później niż do dnia 28.01.2019 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek  Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu  28.01.2019 r.  pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) Zarządzającemu Strefą - Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości położonych na obszarze strefy. W związku z tym z nabywcą przedmiotowej nieruchomości wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży. W przypadku nieskorzystania przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A.  z przysługującego jej prawa pierwokupu, zostanie zawarta umowa przeniesienia prawa własności.
Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.
Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacji w sprawie przetargu udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pokój nr 416 tel. 43 825-02-11. Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl

 

 

Lokalizacja