• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kikół, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 09/10/2018 z dnia 09 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Lipnowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając w oparciu o § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.)    ogłasza kolejny (II) przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Kikół, gmina Kikół

 

I. Przedmiot przetargu.

 

LP.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Powierzchnia w  ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena  wywoławcza czynszu dzierżawy 1 m2 nieruchomości

Wysokość wadium

Termin przetargu

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy oraz inne opłaty

Terminy wnoszenia opłat

Okres trwania dzierżawy

1

50/6

WL1L/00028263/9

0,0438 ha

Kikół gmina Kikół,  Powiat Lipnowski

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem (Bi) inne tereny zabudowane

 Przedmiotowa nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kikół przyjętym Uchwałą Rady Gminy Kikół Nr XVII/121/01 z dnia 29.06.2001 r działka nr 50/6 znajduje się strefie mieszkaniowo - usługowej

 

 

 

8,60 zł/m² + obowiązująca stawka podatku VAT

 

                                                             

 

    463,32 zł

   9.11.2018 r.

godz. 1000

 

 

 

 

Najkorzystniejsza stawka za 1m2 zaproponowana przez oferenta w trakcie przetargu.

Podatek od nieruchomości płatny przez dzierżawcę zgodnie ze stawkami przyjętymi przez Radę Gminy Kikół.

Należności za media obciążają dzierżawcę nieruchomości

Czynsz płatny miesięcznie do              10 - ego każdego miesiąca.

Wydzierżawiający może raz w roku waloryzować czynsz bez konieczności wypowiedzenia umowy w oparciu  o wskaźniki GUS.

Waloryzacja naliczana będzie od pierwszego miesiąca po miesiącu w którym Prezes GUS ogłosił publicznie wskaźniki cen towarów i usług za rok ubiegły.

Wysokość czynszu dzierżawy może ulec podwyższeniu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia wysokości dotychczasowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lat

 

Na przedmiotowej nieruchomości posadowiona jest kontenerowa centrala telefoniczna . Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

II. Warunki przetargu
Przetarg na dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 942 ) oraz Zarządzenia Nr 70/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 marca 2018 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.
1) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 05.11.2018  r. na konto Starostwa Powiatowego   w Lipnie Nr : 39 9542 0008 2012 0021 0513 0005 w Banku Spółdzielczym w Lipnie, tytułem zabezpieczenia na wypadek uchylenia się od zawarcia umowy. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Okres trwania dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, w Sali konferencyjnej na I piętrze.

3) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4) Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Starostę Lipnowskiego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

5) Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

6) Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami    przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, pok. 15, I piętro, tel. ( 054 ) 287 - 20 - 39, wew.

Lokalizacja