• Wydanie nr 14/11/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Stegna, Woj. Pomorskie
  • Cena: 4 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 458.73 m 2
Wydanie nr 05/11/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

AMW REWITA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 (KRS 0000394569, NIP 7010302456, REGON 142990254), tel. 501-530-845, fax (22) 270-21-43;
e-mail:
nieruchomosci@rewita.pl; adresy www: www.rewita.pl, www.amwrewita.pl na podstawie dokumentu pt. „ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ AMW REWITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE” (dalej Zasady).

 

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1231/2 o pow. 1,2744 ha, położonej przy ul. Lipowej 31 w Stegnie, obręb 0015 Stegna, gmina Stegna, powiat nowodworski, województwo pomorskie, objętej księgą wieczystą nr GD2M/00045993/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowym Dworze Gdańskim, bez wyposażenia.

 

  1. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 

OPIS

Nieruchomość położona jest w północnej części Stegny, w otoczeniu lasów wydmowych - przy ulicy Lipowej i Morskiej, bezpośrednio prowadzących od centrum miejscowości do zejścia na plażę. Działka jest korzystnie zlokalizowana w rejonie Mierzei Wiślanej, ok. 550 m (w linii prostej) od plaży i morza, ok. 1,8 km do centrum miasta oraz ok. 34 km na wschód od centrum Gdańska. Otoczenie stanowi zabudowa wczasowa i pensjonatowa, liczne tereny zalesione, domki letniskowe, zabudowa wielorodzinna oraz punkty gastronomiczne związane z obsługą ruchu turystycznego.

Dostęp do drogi publicznej

Zapewniony od ul. Lipowej.

Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Teren nieruchomości jest ogrodzony, częściowo oświetlony, wyznaczone i utwardzone są ciągi piesze, miejsca postojowe oraz boisko. Teren w większości porośnięty jest licznym drzewostanem.

Na działce posadowione są następujące budynki wybudowane w konstrukcji murowanej:

-        1 budynek kuchni, stołówki i kawiarni o pow. użytkowej 1 085,17 m²,

-        1 budynek administracyjno - socjalny o pow. użytkowej 443,48 m²,

-        8 pawilonów wczasowych o pow. użytkowej 116,26 m²/każdy z 8 pawilonów.

Rok oddania budynków do użytkowania – lata 70-te.

Powyższe budynki sprzedawane są bez wyposażenia.

Łączna ilość miejsc noclegowych – 160.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Urządzenia
w kuchni zasilane są instalacją gazową z naziemnego zbiornika zlokalizowanego na terenie działki.

Zagospodarowanie przestrzenne:

Nieruchomość położona na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna z 2018 r. (Uchwała Rady Gminy nr XLIII/353/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.), działka nr 1231/2 obręb Stegna stanowi tereny zabudowane w strefie turystycznej leśnej
– podstrefa zagospodarowania zespołów turystyki pobytowej.

Strefa

Przedmiotowa nieruchomość leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

 

     II.            INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:

 

CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości netto wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

WYSOKOŚĆ POSTĄPIENIA

Wysokość postąpienia wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem ważności postępowania jest zaoferowanie przynajmniej przez jednego oferenta jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

WADIUM

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2019 r. na konto AMW REWITA Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 75 1240 6292 1111 0010 3708 8911 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg Stegna”.

Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy Spółki.

 

WIZJA LOKALNA

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie do 14.01.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Aleksandrą Zygułą-Wróbel – Dyrektorem Oddziału Rewita Sopot, tel. 605-054-664.

 

 

DATA I MIEJSCE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - LICYTACJI

Licytacja odbędzie się w dniu 17.01.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o. w Warszawie (03-310) przy ul. św. Jacka Odrowąża 15, I piętro, sala konferencyjna.

 

Należy przedstawić oraz złożyć następujące dokumenty:

1)        potwierdzenie wpłaty wadium,

2)        do wglądu dowód tożsamości osób, które stawiły się na licytacji,

3)        odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu i na rzecz podmiotów, które wniosły wadium,

4)        w przypadku osób fizycznych, oferent zobowiązany jest przedstawić w oryginale pisemną zgodę małżonka uczestnika na dokonanie nabycia nieruchomości z podaniem oznaczenia nieruchomości, potwierdzoną własnoręcznym podpisem. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego małżonka – oryginał dokumentu świadczącego
o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

5)        w przypadku niepozostawania przez uczestnika w związku małżeńskim należy dołączyć pisemne oświadczenie w tym zakresie,

6)        oświadczenie osób, które chcą wziąć udział w licytacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.

 

  III.            POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej
https://www.rewita.pl oraz www.amwrewita.pl.

Do niniejszego postępowania przetargowego nie ma konieczności uzyskania zgód, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) „Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki pod firmą AMW REWITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

Nieruchomość nie jest obciążona służebnościami ani prawem pierwokupu.

Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie przetargowe w każdym czasie bez podania przyczyny.

Protokół z przebiegu przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji zostanie sporządzony przez notariusza, wybranego przez Spółkę.

Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru notariusza celem podpisania umowy przenoszącej własność.


Lokalizacja