• Wydanie nr 19/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Olecko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 321 500.00 zł
  • Powierzchnia: 16 589.00 m 2
Wydanie nr 09/11/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r. poz. 121  z późn.zm.) oraz  na  podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu   i   trybu   przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U  z 2014 r. poz. 1490 z późn.zm.)  

 

BURMISTRZ  OLECKA

ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę przemysłową i zakładów produkcyjnych, położonej w Olecku przy ulicy  Przemysłowej, ujawnionej w księdze wieczystej KW OL1C/00002276/0:

 

oznaczonej nr geod. 3262/2 o powierzchni 1,6589 ha

cena wywoławcza netto - 321 500,00 zł

wadium                           -    32 000,00 zł

 

postąpienie  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż   1 % ceny wywoławczej,                  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Do ceny netto ustalonej w przetargu  zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

.

Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Terenów Aktywności Gospodarczej „TAG” zatwierdzonym uchwałą Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2002 r. - na obszarze oznaczonym w mpzp symbolem 10PB – tereny przemysłu i istniejących zakładów produkcyjnych.    Do Terenów Aktywności Gospodarczej ma zastosowanie Uchwała Nr ORN.0007.25.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”( link do treści uchwały https://tiny.pl/g3c8w).


Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta, przy drodze wojewódzkiej Nr 655 Olecko-Raczki-Suwałki – ul. Kościuszki, wyjazd z Olecka do Augustowa i Suwałk. Dojazd z ul. Przemysłowej drogą gminną wg mpzp 03KD,  usytuowaną w granicach działek nr geod. 1301/13 i 1303. Na dzień ogłaszania przetargu droga gminna o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna), zlokalizowanych w ul. Przemysłowej. Przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń nabywca nieruchomości dokonuje we własnym zakresie, na warunkach właścicieli lub administratorów tych urządzeń.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane aktualne badania geotechniczne. Nieruchomość posiada zróżnicowane poziomy gruntu. Teren wymaga niwelacji, jest zakrzaczony, w granicach nieruchomości mogą znajdować elementy budowli gospodarczych, do usunięcia własnym staraniem nabywcy. Wszelkie prace zwiększające koszty budowy ponosi nabywca.

Nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów dokumentacji związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 1155,90 zł plus  ewentualne koszty okazania granic. 

 

F O R M A   N A B Y C I A   G R U N T U  -  na własność :  za cenę osiągniętą w przetargu brutto płatną  jednorazowo. Na dzień  zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto oraz kwotą kosztów dokumentacji. Termin podpisania notarialnej  umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę.

 

Wadium  należy  wpłacać na konto Urzędu w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 13 grudnia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko.

 

W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3,  sala nr 32.

 

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. W przypadku  nie  wygrania  przetargu  zwrot wadium  nastąpi   na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z  ważnych powodów. Informacje  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 875202633, 873070304).

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń  tut. urzędu,  stronie internetowej urzędu www.um.olecko.pl i  w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl.

 

Lokalizacja