Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Ramsowo (warmińsko-mazurskie)
  • Cena: 32 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 151.00 m²

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A  

ogłasza

Przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w  obrębie  ewidencyjnym Ramsowo, gminie Barczewo.

Poprzednie przetargi odbyły się  w terminach: 22.07.2015, 2.09.2015, 20.10.2015, 10.12.2015,  2.02.2016, 14.04.2016, 25.05.2015 14.07.2016, 25.08.2016, 27.10.2016, 5.12.2016, 23.02.2017, 20.04.2017 i 13.06.2017.

 

PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer  działki:  148/2

Powierzchnia   działki: 1151 m2

Numer księgi wieczystej: OL1O/00014204/4

Cena wywoławcza: 32.000,00 zł  (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 6.000,00 zł          

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie  nie może wynosić mniej  niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość wolna jest  od obciążeń  i zobowiązań.

 

Obsługa komunikacyjna: z drogi powiatowej Nr 1483 N - działka NR 91,  przez drogę gminną wewnętrzną – działka Nr 111.

Wyposażenie w instalacje:  energia elektryczna  i sieć wodociągowa  w zasięgu działki.

 Brak  jest sieci  kanalizacji sanitarnej  umożliwiającej przyłączenie nieruchomości w celu odprowadzenia ścieków. Niezbędną  infrastrukturę  potrzebną do zabudowy działki nabywca wykona we własnym zakresie  i  na własny koszt.

Uwagi:  Przez działkę przebiega napowietrzna linia  energetyczna.

Nieruchomość nie jest objęta  aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone  w  decyzji  Nr  126/14  o warunkach zabudowy  Burmistrza Barczewa  z  28 sierpnia  2014 r.  Zgodnie   z jej  ustaleniami  działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym   w zabudowie wolnostojącej  z  garażem w bryle budynku.

Z ustaleniami  decyzji można zapoznać się w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  tut. Urzędu, w pokoju  nr 19. Przed rozpoczęciem inwestycji nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia wniosku w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Komunalnych tut. Urzędu  o przepisanie decyzji  o warunkach zabudowy na swoją  rzecz.

 

Przetarg odbędzie  się  14 września 2017  roku, o godzinie 10.00

 w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju  nr 19.

 

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponadto  ponosi  w całości koszty notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości  może nastąpić na życzenie  i wyłączny koszt nabywcy.             

W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne.

      Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium  w wymienionej wyżej kwocie  na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie  MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.  Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki  oraz  jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy do 8 września 2017 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

         Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu  aktualny  wypis  z  odpowiedniego rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

        Wadium  wniesione  przez  uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi  i przepada  na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia  bez usprawiedliwienia osoby ustalonej  jako nabywca  do  zawarcia umowy sprzedaży, w terminie  wyznaczonym przez  Burmistrza Barczewa.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone  nie później niż przed upływem   3 dni roboczych od dnia  zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed  zawarciem umowy notarialnej.

        Zastrzega się   prawo odwołania  przetargu lub jego unieważnienie  w przypadku    uzasadnionej  przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,   tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55. 

 

 

        Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej  na 30 dni przed  wyznaczonym terminem przetargu tj.    od  14.08.2017   do  13.09.2017     na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w  Barczewie oraz w Sołectwie Ramsowo. Ogłoszenie podlega  publikacji  na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod adresem: www.barczewo.pl, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie:  www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego: www.otoprzetargi.pl

Barczewo,  7 sierpnia 2017 roku.

Lokalizacja