• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Stare Bielice, Biesiekierz, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 200 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 499.00 m 2
Wydanie nr 10/07/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Koszaliński

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Biesiekierz, w obrębie Stare Bielice, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 108/19 o powierzchni 0,1499 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1K/00084080/0.  • Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

  • Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późń. zm.)

  • Wadium – 20 000,00 zł


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).


Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona jest w obrębie Stare Bielice, ok. 2,25 km
na zachód od granic administracyjnych miasta Koszalina.

Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana, położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6 (Gdańsk – Szczecin). Teren działki równy.

Położona jest w sąsiedztwie zabudowań handlowych i usługowych (komis i salony samochodowe, warsztaty) oraz gruntów niezabudowanych. W odległości ok. 50 m w linii prostej od działki zlokalizowane są dwa salony samochodowe. Przez północną część działki przebiega sieć wodociągowa, a w południowej części działki zinwentaryzowano drzewa.


Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/170/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia
30 czerwca 2016r. działka nr 108/19 położona jest na terenie oznaczonym symbolem GP(S) – tereny drogi głównej ekspresowej.


Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21.08.2019 r. włącznie przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Nr: 82 8566 0003 0110 9805 2000 0008, w tytule podając numer działki
i nazwę obrębu. W przypadku płatności gotówką prosi się o przedłożenie w budynku Starostwa Powiatowego w pokoju nr 329 numeru konta bankowego celem ewentualnego zwrotu wpłaconej gotówki.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 26.06.2019 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz opublikowano na stronach internetowych Powiatu Koszalińskiego www.powiat.koszalin.pl, http://bip.powiat.koszalin.pl/.


Informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koszalinie,
ul. Racławicka 13, pok. 329, tel. 94 714 01 70 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: http://bip.powiat.koszalin.pl/.

Lokalizacja